บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด

บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด

เราเป็นผู้นำเส้นด้ายรีไซเคิลที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ รวมถึงของเสียและของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมแฟชั่นมารีไซเคิล เราเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมธุรกิจที่ยั่งยืนและช่วยสร้างผลกระทบที่ดีขึ้นกับโลกใบนี้ในระยะยาว เราเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเส้นด้ายหลากสี เบอร์ 2 – 32 และเส้นด้ายรีไซเคิลจากของเสียที่เหลือใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมแฟชั่น
บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด
เราเป็นผู้นำเส้นด้ายรีไซเคิลที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ รวมถึงของเสียและของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมแฟชั่นมารีไซเคิล เราเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมธุรกิจที่ยั่งยืนและช่วยสร้างผลกระทบที่ดีขึ้นกับโลกใบนี้ในระยะยาว เราเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเส้นด้ายหลากสี เบอร์ 2 – 32 และเส้นด้ายรีไซเคิลจากของเสียที่เหลือใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมแฟชั่น

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

เรามุ่งมั่นพัฒนาเส้นด้ายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการนำของเสียหรือของเหลือใช้ในอุตสาหกรรมแฟชั่นมารีไซเคิลไปจนถึงสินค้าที่มีคุณค่ามากขึ้น สร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมในวงกว้าง ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนทั่วไป เนื่องจากเรานำเสื้อเก่ามาทำเป็นเสื้อใหม่ เสื้อผ้า 1 ชิ้นที่ทำจากวัตถุดิบเหลือใช้ หรือ วัตถุดิบ recycle จะก่อให้เกิดการ save ด้านล่าง 1. ประหยัดการใช้น้ำ 2700 ลิตรซึ่งเทียบเท่ากับคนดื่มได้ 3 ปี 2. ลดการปล่อบก๊าซ co2 จำนวน 3.9 kg ต่อตัว 3. ลดการใช้พลาสติกเทียบเท่าขวดพลาสติก จำนวน 4 ขวด 4. เสื้อที่ผลิตจากผ้า SC GRAND ไม่ผ่านสารเคมีเนื่องจากเรานำเสื้อผ้าเก่ามาคัดแยกสีและ recycle เป็นผ้าใหม่

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

หากใช้เส้นด้ายรีไซเคิลของเรา สามารถลดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ได้มากมาย ลดการใช้น้ำสะอาดจากการปลูกฝ้ายใหม่และลดการใช้สารเคมีเนื่องจากไม่ผ่านกระบวนการย้อมผ้า เช่น เสื้อผ้าเก่าสีแดง เรานำมาทำเป็นเส้นใยและรีไซเคิลออกมาเป็นผ้าใหม่สีแดง เป็นต้น นอกจากนี้เรามีการใช้ใยจากขวดพลาสติกซึ่งไม่ได้ใช้พลาสติกที่สร้างขึ้นใหม่อีกด้วย เสื้อรีไซเคิลของ SC GRAND 1 ตัว สามารถลดการใช้ทรัพยากรได้ดังนี้ 1. ลดการใช้น้ำสะอาด 100,000,000 ลิตรต่อเดือน 2. ลดการใช้ virgin พลาสติกเทียบเท่าขวดพลาสติกประมาณ 200,000 ขวดต่อเดือน 3. ลดการปล่อยก๊าซ Co2 ประมาณ 200,000 kg ต่อเดือน 4. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 30%

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ SC GRAND ตั้งใจที่จะแบ่งปันองค์ความรู้ที่เราได้รับจากการทำงานกับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้ามีความตระหนักถึงผลกระทบจากอุตสาหกรรมแฟชั่น และช่วยกันบริโภคสินค้าที่สร้างผลกระทบที่ดีต่อโลกใบนี้
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  69