เอ็ดวิงส์ เอ็ดดูเคชั่น

เอ็ดวิงส์ เอ็ดดูเคชั่น

เอ็ดวิงส์ทหวานในรูปแบบของวิสาหกิจเพื่อสังคมด้วยการจัดการอบรม การบริการให้คำปรึกษา และการวัดประเมินเพื่อออกแบบโครงการเพื่่อผลกระทบทบร่วมกับคนรุ่นใหม่ที่สนใจพัฒนาการศึกษาร่วมกัน และสร้างโปรแกรมการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืนเพื่อผลกระทบระยะยาวต่อทรัพยากรมนุษย์ของไทย
เอ็ดวิงส์ เอ็ดดูเคชั่น
เอ็ดวิงส์ทหวานในรูปแบบของวิสาหกิจเพื่อสังคมด้วยการจัดการอบรม การบริการให้คำปรึกษา และการวัดประเมินเพื่อออกแบบโครงการเพื่่อผลกระทบทบร่วมกับคนรุ่นใหม่ที่สนใจพัฒนาการศึกษาร่วมกัน และสร้างโปรแกรมการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืนเพื่อผลกระทบระยะยาวต่อทรัพยากรมนุษย์ของไทย

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

เราเริ่มต้นทำงานจากการมองเห็นปัญหาที่หลากหลายของการศึกษาไทย และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อนักเรียนในประเทศของเราที่ไม่สามารถโตไปเป็นทรัพยากรณ์มนุษย์ที่มีคุณภาพให้กับประเทศไทย เราจึงรวมตัวคนรุ่นใหม่ที่มองเห็นปัญหาตรงกันนี้ และสร้างพื้นที่ให้กลุ่มคนเหล่านั้นได้ออกแบบนวัตกรรมด้านการศึกษา และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาไทยไปด้วยกัน

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

ปัจจุบันของการศึกษาไทยที่การเรียนรู้ของเราไม่มีความหลากหลาย และประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสิ่งเสริมให้นักเรียนของเราค้นพบศึกยภาพที่แก้จริงของตัวเองได้ และการลงทุนด้านงบประมาณของรัฐที่มากขึ้นทุกๆปี ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลลัพท์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด สถานการณ์นี้เกิดขึ้นในยุคที่ Business Disruption กำลังเกิดขึ้นและมีเทคโนโลยีหลายอย่างกำลังเข้ามาแทนที่คนทำงานของเราพร้อมกับขณะที่เราไม่สามารถพัฒนาประชากรของเราได้รวดเร็วพอ สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คืออัตราการว่างงานที่จะเพิ่มขึ้นจากนักเรียนที่เรียนจบแล้วยังไม่สามารถค้นหาตัวเอง และหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้ว่าเขา “เรียนไปทำไม”

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

เราจึงได้สร้างการเรียนรู้รูปแบบใหม่ขึ้นจากนอกโรงเรียนในชื่อโครงการ EdSPACE ที่จะเป็นพื้นที่ชุมชนที่ให้พื้นที่กับนักเรียนที่ต้องหยุดเรียนกลางคันไปทำงาน ให้พื้นที่กับเขาในการหารายได้มาหล่อเลี้ยงชีวิตของตัวเอง พร้อมกับได้สร้างการเรียนรู้ของเขาไปพร้อมๆกัน หลังจากผ่านไป 3 ปี เด็กกลุ่มนี้จะสามารถพูดได้ว่าเขามีประสบการณ์ทำงานเพื่อให้เขาพร้อมสำหรับการเข้าทำงานในที่อื่นได้ หรือแม้แต่สร้างธุรกิจเป็นของตัวเอง และเรายังให้บริการรวมไปถึงกลุ่มคนว่างงานอื่นๆในชุมชน ตั้งแต่วัยอายุ 15 จนถึงผู้สูงอายุว่างงาน และโครงการที่เกิดขึ้นในโรงเรียนในชื่อของโครงการ Summer School Plus ที่ร่วมมือกับโรงเรียน และครูในโครงการเพื่อสร้างการเรียนรู้ในรูปแบบของการเป็นผู้ประกอบการ ให้นักเรียนได้ออกแบบธุรกิจของตนเองได้ตั้งแต่มัธยม รวมไปถึงการนำสินค้าไปดำเนินการขายจริงในห้างสรรพสินค้าใจกลางเมือง สุดท้ายไม่ว่านักเรียนกลุ่มนี้จะเลือกที่จะเป็นผู้ประกอบการ หรือเรียนรู้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เขาจะมีทางเลือกในชีวิตมากขึ้นจริงๆ

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

นักเรียนในโครงการของเรามีทางเลือกในชีวิตมากขึ้นอย่างแท้จริง และมีอาวุธติดตัวที่จะทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นแม้จะมีเหตุจำเป็นให้ไม่สามารถเรียนต่อได้ เส้นทางของการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนเหล่านี้ได้เปิดขึ้นแล้วผ่านโครงการของเรา คุณครูในของโครงการของเราได้เปลี่ยนบทบาทจากครูที่สอนจากตำรา เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับเด็ก และสร้างการเรียนรู้รูปแบบใหม่ในรูปแบบของตนเอง และพร้อมจะกระจายองค์ความรู้นี้ให้กับนักเรียนอีกหลายคน เรายังลดปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจากปัญหาการว่างงาน และการเลิกเรียนกลางคนโดยการสร้างอาชีพที่นักเรียนจะมีรายได้ในขณะที่เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตไปพร้อมๆกัน และสร้างสะพานเชื่อมโลกของเด็กที่ขาดโอกาสเข้าสู่สังคมแห่งการทำงานให้พวกเขากลับเข้ามาเป็นประชากรที่มีคุณภาพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศร่วมกันในอนาคต

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 0850608089
Email: edwings@edwings.co
Website: http://www.edwings.co
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน 6000000 บาท
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  677