บริษัท แบ่ง-ปัน-ให้ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

บริษัท แบ่ง-ปัน-ให้ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

ประเภทธุรกิจ:

ด้านกลุ่มผู้เปราะบาง เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

แบ่ง-ปัน-ให้ เป็นธุรกิจที่ใช้โมเดล  “Social Enterprise”  ในการ leaf Up สังคม  ด้วยการสร้าง Eco System ในวงกลม 3 วงทำงานร่วมกันแบบพลวัตร ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ  ผู้พิการ - ผู้ด้อยโอกาส และ แบ่งปันให้ ทำให้เกิดการสร้างงานให้ชุมชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยที่แบ่ง-ปัน-ให้  เป็นสื่อกลางบริหารจัดการให้ผู้ประกอบการ ได้ว่าจ้างงาน หรือ รับซื้อผลิตภัณฑ์จากคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสแบบครบวงจร โดยทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกัน และเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานภาครัฐ 

วิสัยทัศน์ของเรา     4 P  :  People :  Planet : Profit : Passion 

 "เราเชื่อมั่นในพลังแห่งการแบ่งปัน”       และมุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือผู้คน ด้วยการเชื่อมโยงอย่างสมดุลระหว่าง People :  Planet : Profit : Passion เพื่อส่งมอบคุณค่าต่อ ลูกค้า คู่ค้า และสังคม ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ที่ครอบคลุมเชื่อมโยงระดับประเทศ ภายในปี 2568

สินค้าและบริการ:

สินค้าที่ผู้พิการ รับผลิตภัณฑ์มาจากการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 35 ประกอบด้วย หมวดผลิตภัณฑ์ "ของกิน - อยู่ - ใช้"  อาทิเช่น กลุ่มอาหารทะเลแช่แข็ง,ผลิตภัณฑ์พร้อมปรุง (RTC) พร้อมทาน (RTE) , ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเปราะบาง และอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในสำนักงานต่าง ๆ เป็นต้นฯ

กลุ่มผลลัพธ์ (Target benefiary):

แบ่ง ปัน ให้ ได้เลือกเป็น SE ที่ไม่แบ่งปันผลกำไรให้ผู้ถือหุ้ จึงทำให้เราเป็นเหมือน เหมือนบริษัทฯทั่วไปที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้อย่างคล่องตัว และเรายังทำตัวเหมือน มูลนิธิ คือโปร่งใส่ และไม่ปันผลกำไรต่อผู้ถือหุ้น   จึงทำให้เราทำงานด้วยใจรักการแบ่งปันจริง ด้วยการใช้โมเดล SE ที่มีผลตอบแทนต่อสังคมถึง 5 มิติ  ประกอบด้วยกลุ่มผลลัพท์ 5 ด้าน คือ
 
สถานประกอบการ : ทำต้นทุนให้ลดลง เพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้น
ผู้พิการ >> เข้าถึงสิทธิ์ และมีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของตนเอง
กลุ่มเกษตรกร ที่มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าของตนเอง
4.หน่วยงานราชการ  สามารถให้สิทธิแก่คนพิการได้โดยไม่ติดเงื่อนไขข้อกฏหมาย
และ 
คือนักเรียนและโรงเรียนขนาดเล็กจะได้ประโยชน์จาก Model ธุรกิจนี้

ผลลัพธ์ทางสังคม (Outcome):

MISSION STATEMENT  : “เราเชื่อในพลังแห่งการแบ่งปัน 
และมีคุณลักษณะครบตามรูปแบบของวิสาหกิจเพื่อสังคม (Typological model) ที่เน้นเน้นการวัดผลทางธุรกิจที่ไม่ได้แค่กำไร ตามเป้าหมาย 3 ประการเพื่อ การปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพที่เรียกว่า “triple bottom Line" อันประกอบไปด้วย
1) เป้าหมายทางการเงิน (financial)  มีผลลัพท์ทางสังคมในปี 2566 
       1.1   ด้วยการสร้างรายได้ และเพิ่มการจ้างงานให้กับผู้พิการ และกลุ่มเปราะบางให้ได้ เป็นจำนวน 112 คน
        1.2  และสามารถเพิ่มการจ้างงานของนายจ้าง แทนการจ่ายเงินเข้ากองทุนตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  จำนวนกว่า 13,408,640.00  บาท
2) เป้าหมายทางสังคม (social) และสามารถช่วยกลุ่มเปราะบาง และวิสาหกิจชุมชน ได้เข้าถึงช่องทางการจัดจำหน่ายและมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านบาท
3) เป้าหมายทางสภาพแวดล้อม (environmental) สามารถแปลงสิ่งของเหลือใช้ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างเต็ที่ ตามหลัก 3 Rs ( Reduce,Reuse,Recycle) ด้วยการจัดทำโครงการ แบ่ง ปัน ให้ เพื่อลดการใช้และเพิ่มมูลค่าสิ่งของที่รับบริจาค ไปเป็นประโยชน์ต่อผู้พิการและกลุ่มเปราะบาง

ติดต่อความร่วมทางธุรกิจ/ซื้อสินค้าและบริการ :


เบอร์โทร:
081-1402024

Email:
Hischool.app@gmail.com

เคยเข้าร่วมหลักสูตร:

โครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม

พร้อมรับการสนับสนุน (Support us)


ชื่อโครงการ / กิจกรรม : แบ่ง - ปัน - ให้
ช่วงเวลา : 2023-01-01 - 2023-12-30
เงินทุน 1,000,000 บาท
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ