บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด

บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด

ประเภทธุรกิจ:

ด้านพัฒนาชุมขน

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด ธุรกิจเพื่อสังคม เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนในชุมชน นำความรู้คู่การพัฒนา ให้ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมให้เกิดอาชีพและรายได้ ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยนำการเรียนรู้และการพัฒนาเข้าไปขับเคลื่อนชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีผลสำเร็จที่ชี้วัดได้จริง เพื่อสร้าง "ชุมชนเข้มแข็ง" อย่างยั่งยืน

สินค้าและบริการ:

เราเป็นองค์กรที่บริการงานด้านการพัฒนาคนและชุมชน ผ่านเครื่องมือองค์ความรู้ D B M T F หรือเรียกว่า Totol Service Innovation ให้ความรู้คู่การพัฒนา "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" 

กลุ่มผลลัพธ์ (Target benefiary):

ส่งเสริมการพัฒนาคนในชุมชน สร้างงานและอาชีพให้คนในชุมชุม มากกว่า 30 ชุมชน 350 ครัวเรือน พัฒนาสินค้าชุมชนมากกว่า 75 SKU ทั้งผลผลิตทางการเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป และงานหัตกรรมชุมชน เพื่อจำหน่ายสู่ผู้บริโภค นำรายได้หมุนเวียนคืนสู่ชุมชน

ผลลัพธ์ทางสังคม (Outcome):

สร้างการพัฒนาในชุมชน ผู้นำในชุมชน แก้ไขปัญหาสังคมและชุมชน ด้านเศรษฐกิจฐานราก ให้คนในชุมชนมีอาชีพและรายได้ เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ เกิดการกระจายรายได้ของคนเมืองสู่คนในชนบท อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ติดต่อความร่วมทางธุรกิจ/ซื้อสินค้าและบริการ :


เบอร์โทร:
062-5635853

Email:
watcharakorn.k@hotmail.com

เคยเข้าร่วมหลักสูตร:

โครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม

พร้อมรับการสนับสนุน (Support us)


ชื่อโครงการ / กิจกรรม :
ช่วงเวลา : -
เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง กลยุทธ์การบริหาร
อื่นๆ