บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด

บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด

ประเภทธุรกิจ:

ด้านพัฒนาชุมขน

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด ธุรกิจเพื่อสังคม เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมให้เกิดอาชีพและรายได้ ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยนำการเรียนรู้และการพัฒนาเข้าไปขับเคลื่อนชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีผลสำเร็จที่ชี้วัดได้จริง เพื่อสร้าง "ชุมชนเข้มแข็ง" อย่างยั่งยืน

สินค้าและบริการ:

กลุ่มผลลัพธ์ (Target benefiary):

เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชุม มากกว่า 30 ชุมชน ผู้ยากจนมากกว่า 1,000 คน ในปี 2564 ผ่านการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อจำหน่ายสู่ผู้บริโภค นำรายได้หมุนเวียนคืนสู่ชุมชน

ผลลัพธ์ทางสังคม (Outcome):

แก้ไขปัญหาสังคมด้านเศรษฐกิจ ให้คนในชุมชนมีอาชีพและรายได้ เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ เกิดการกระจายรายได้ของคนเมืองสู่คนในชนบท อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ติดต่อความร่วมทางธุรกิจ/ซื้อสินค้าและบริการ :


เบอร์โทร:
062-5635853

Email:
watcharakorn.k@hotmail.com

เคยเข้าร่วมหลักสูตร:

โครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม

พร้อมรับการสนับสนุน (Support us)


ชื่อโครงการ / กิจกรรม :
ช่วงเวลา : -
เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง กลยุทธ์การบริหาร
อื่นๆ