บริษัทไฟเบอร์ อินโนโวเทคจำกัด

ประเภทธุรกิจ:

ด้านสิ่งแวดล้อม

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

บริษัทไฟเบอร์อินโนโวเทคจำกัด ที่มุ่งเน้นนำสินค้าวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สู่มือผู้บริโภค ตระหนักเห็นความสำคัญรื่องสิ่งเเวดล้อม

กลุ่มผลลัพท์ (Target benefiary):

ไฟเบอร์ อินโนโวเทค มีจุดเริ่มต้นจากแนวคิดในการหาวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนวัตกรรม และรูปแบบธุรกิจใหม่ โดยการเปลี่ยนขยะหรือของเสียที่ถูกมองว่าเป็นปัญหากลับมาใช้ประโยชน์เป็นวัตถุดิบทดแทน หรือที่เรียกว่า Waste to Resource ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy เกิดการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนตามแผนพัฒนาที่ยั่งยืนและลดการปล่อยก๊าซสู่ชั้นบรรยากาศ ตามของที่12เเละ13เเห่งสหประชาชาติ

ผลลัพท์ทางสังคม (Outcome):

ลดปริมาณขยะสู่สิ่งเเวดล้อมให้น้อยที่สุด สร้างจิตสำนึกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำการเเยกขยะไปสู่การปฎิบัติเป็นวัฒนธรรมองค์กร ตระหนักเเเละเห็นคุณค่าต่อสิ่งเเวดล้อม

ข้อมูลติดต่อ (Contact):


เบอร์โทร:
654347101

Email:
fiber.innovotech@gmail.com

Website:

Facebook:

เคยเข้าร่วมหลักสูตร:

-

พร้อมรับการสนับสนุน (Support us)


ชื่อโครงการ / กิจกรรม : -
ช่วงเวลา : -
จำหน่ายสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความรู้
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ