บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ:

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

ด้วยวิสัยทัศน์ "พลังเพื่อเสริมสร้างชีวิต" (Power to Enhance Life) โอสถสภามุ่งเสริมสร้างชีวิตให้แก่ผู้บริโภคและสังคมด้วยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ทันสมัยโดยมีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นผลสำเร็จในการดำเนินงานที่เป็นเลิศและยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ

พันธกิจงานด้านการช่วยเหลือสังคมขององค์กรท่าน (in-process CSR):

ข้อมูลติดต่อ (Contact):


เบอร์โทร:
0 2351 1000

Facebook:

พร้อมให้การสนับสนุน


เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการที่สนับสนุน
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ