บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ:

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

ด้วยวิสัยทัศน์ "พลังเพื่อเสริมสร้างชีวิต" (Power to Enhance Life) โอสถสภามุ่งเสริมสร้างชีวิตให้แก่ผู้บริโภคและสังคมด้วยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ทันสมัยโดยมีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นผลสำเร็จในการดำเนินงานที่เป็นเลิศและยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ

พันธกิจงานด้านการช่วยเหลือสังคมขององค์กรท่าน (in-process CSR):

ตลอดระยะเวลากว่าศตวรรษ โอสถสภามุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคม ดังชื่อเดิมของโอสถสภา “เต๊กเฮงหยู” ซึ่งมีความหมายว่า “เจริญโดยการช่วยเหลือผู้อื่น” โอสถสภามีนโยบายในการดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริโภค คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ผู้ถือหุ้นชุมชนและสังคม ภายใต้วิสัยทัศน์ "พลังเพื่อเสริมสร้างชีวิต" โอสถสภาดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมุ่งเน้น 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 2. ด้านการกีฬา 3. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 4. ด้านการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์กรณีเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ 5. ด้านการศึกษา

ข้อมูลติดต่อ (Contact):


เบอร์โทร:

Email:

Website:

Facebook:

องค์กรพร้อมสนับสนุนภาคสังคม:

-

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)


ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ