บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ:

สินค้าอุปโภคบริโภค

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

เรามุ่งมั่นที่จะรักษา พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 และระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO50001 ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย , ตามความต้องการ และความคาดหวังทั้งขององค์กรและของลูกค้า

สินค้าและบริการ:

พันธกิจงานด้านการช่วยเหลือสังคมขององค์กรท่าน (in-process CSR):

สร้างสรรค์ พัฒนา วัตถุดิบที่ช่วยลดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ติดต่อความร่วมทางธุรกิจ/ซื้อสินค้าและบริการ :


เบอร์โทร:
026898520

Facebook:

พร้อมให้การสนับสนุน


เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการที่สนับสนุน
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ