โอเชียนกลาส

โอเชียนกลาส

ประเภทธุรกิจ:

สินค้าอุปโภคบริโภค

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

วิสัยทัศน์ "โอเชียนกลาสจะเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดโลกด้วยนวัตกรรม ความเป็นเลิศขององค์กร และการบริหารจัดการที่ดี พร้อมทั้งมุ่งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทเจริญเติบโตและมีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง" เป้าหมายของเราคือ “การมอบสุนทรียภาพในการใช้ชีวิตผ่านทางผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วคุณภาพดี”

สินค้าและบริการ:

พันธกิจงานด้านการช่วยเหลือสังคมขององค์กรท่าน (in-process CSR):

บริษัทตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบอัน เกิดจากกระบวนการผลิตเป็นสำคญั บริษัทจึงได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดัง ต่อไปนี้เพื่อให้กระบวนการผลิตส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด • ดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง • จัดทำระบบแยกน้ำมันออกจากน้ำ และนำน้ำกลับไปใช้ในการบวนการผลิตใหม่ • คัดแยกขยะแต่ละประเภท เพื่อส่งกำจัดได้อย่างถูกต้อง • มุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมงานด้านสังคมผ่าน โครงการ "โอเชียนกลาสจิตอาสา" เป็นประจำทุกปี • นำระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 มาปฏิบัตใิช้ทั่งทั้งองค์กร

ติดต่อความร่วมทางธุรกิจ/ซื้อสินค้าและบริการ :


เบอร์โทร:
026616556 ต่อ 1200

Facebook:

พร้อมให้การสนับสนุน


เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการที่สนับสนุน
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ