บจก.ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

ประเภทธุรกิจ:

ด้านสิ่งแวดล้อม

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

บริษัท ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินกิจการในรูปแบบ วิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อการแบ่งปันความรู้ และความยั่งยืนสู่เกษตรกรรมวิถีธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด“พลังแห่งการแบ่งปัน” ในการส่งต่อและแบ่งปัน พลัง ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ให้ขยายสู่วงกว้างมากขึ้น โดยใช้องค์ความรู้ของวิถีเกษตรกรรมธรรมชาติสมัยใหม่ ผนวกเข้ากับองค์ความรู้ด้านธุรกิจ การตลาด แบ่งปันให้แก่ชุมชนเกษตรกร เพื่อร่วมสร้างและขยายการเกษตรกรรมวิถีธรรมชาติให้ขยายตัว ให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิต ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งผลต่อผู้บริโภค ในการบริโภคผลผลิตที่ปราศจากสารเคมี เพื่อสุขภาพที่ดี

กลุ่มผลลัพท์ (Target benefiary):

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรและภูมิปัญญาด้านอาหาร แต่เนื่องจากการพัฒนาประเทศมุ่งเน้นการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ทำให้เกษตรกรหันมาทำการเกษตรเชิงเดี่ยวโดยใช้สารเคมีเพื่อมุ่งเน้นจำนวนมากกว่าคำนึงถึงคุณภาพผลิตผล

ผลลัพท์ทางสังคม (Outcome):

(1) ผู้บริโภคสนใจ และหันมาสนับสนุนสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น (2) เกษตรกรไทยมีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น (3) คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยดีขึ้น ทั้งด้านการเพิ่มรายได้ และด้านสุขภาพ (4) การทำเกษตรวิถีธรรมชาติแบบไม่พึ่งพิงสารเคมีไม่สงผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลติดต่อ (Contact):


เบอร์โทร:

Email:

Website:

Facebook:

เคยเข้าร่วมหลักสูตร:

-

พร้อมรับการสนับสนุน (Support us)


ชื่อโครงการ / กิจกรรม : -
ช่วงเวลา : -
จำหน่ายสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความรู้
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ เกษตรวิถีธรรมชาติ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ