บริษัท แทนคุณ ออร์แกนิคฟาร์ม จำกัด

ประเภทธุรกิจ:

ด้านสิ่งแวดล้อม

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

บริษัท แทนคุณ ออร์แกนิค ฟาร์ม มุ่งพัฒนาการทำปศุสัตว์ทางเลือก ที่เน้นสร้างความยั่งยืนแก่เกษตรกร และสร้างผลกระทบเชิงบวกสู่สังคมรอบข้าง

กลุ่มผลลัพท์ (Target benefiary):

จากลูกชาวนา ที่ต้องการสืบต่ออาชีพเกษตรกรจากคนรุ่นพ่อแม่ เพื่อหาคำตอบว่า ทำไม เกษตรกรไทย ถึงยากจน... มาสู่การเป็นเกษตรกรเต็มตัว เพื่อแก้โจทย์และหาคำตอบนั้น ภายใต้สภาพแวดล้อมการกดดันรอบด้านของคนรุ่นก่อน....

ผลลัพท์ทางสังคม (Outcome):

เกษตรกรรายย่อยพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น ผลิต และจำหน่าย กำหนดราคาขาย ได้เอง

ข้อมูลติดต่อ (Contact):


เบอร์โทร:
0871669177

Email:
amnart.reansoi@gmail.com

Website:
http://-

Facebook:

พร้อมรับการสนับสนุน (Support us)


ชื่อโครงการ / กิจกรรม :
ช่วงเวลา : -
เงินทุน 1,000,000 บาท
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ