บริษัท แทนคุณ ออร์แกนิคฟาร์ม จำกัด

ประเภทธุรกิจ:

ด้านสิ่งแวดล้อม

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

บริษัท แทนคุณ ออร์แกนิค ฟาร์ม มุ่งพัฒนาการทำปศุสัตว์ทางเลือก ที่เน้นสร้างความยั่งยืนแก่เกษตรกร และสร้างผลกระทบเชิงบวกสู่สังคมรอบข้าง

กลุ่มผลลัพท์ (Target benefiary):

จากลูกชาวนา ที่ต้องการสืบต่ออาชีพเกษตรกรจากคนรุ่นพ่อแม่ เพื่อหาคำตอบว่า ทำไม เกษตรกรไทย ถึงยากจน... มาสู่การเป็นเกษตรกรเต็มตัว เพื่อแก้โจทย์และหาคำตอบนั้น ภายใต้สภาพแวดล้อมการกดดันรอบด้านของคนรุ่นก่อน....

ผลลัพท์ทางสังคม (Outcome):

เกษตรกรรายย่อยพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น ผลิต และจำหน่าย กำหนดราคาขาย ได้เอง

ข้อมูลติดต่อ (Contact):


เบอร์โทร:

Email:

Website:

Facebook:

เคยเข้าร่วมหลักสูตร:

-

พร้อมรับการสนับสนุน (Support us)


ชื่อโครงการ / กิจกรรม : -
ช่วงเวลา : -
จำหน่ายสินค้าและบริการ
เงินทุน 1,000,000 บาท
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความรู้
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ