บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ:

สินค้าอุปโภคบริโภค

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

เราเป็นผู้นำเส้นด้ายรีไซเคิลที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ รวมถึงของเสียและของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมแฟชั่นมารีไซเคิล เราเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมธุรกิจที่ยั่งยืนและช่วยสร้างผลกระทบที่ดีขึ้นกับโลกใบนี้ในระยะยาว เราเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเส้นด้ายหลากสี เบอร์ 2 – 32 และเส้นด้ายรีไซเคิลจากของเสียที่เหลือใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมแฟชั่น

พันธกิจงานด้านการช่วยเหลือสังคมขององค์กรท่าน (in-process CSR):

เรามุ่งมั่นพัฒนาเส้นด้ายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการนำของเสียหรือของเหลือใช้ในอุตสาหกรรมแฟชั่นมารีไซเคิลไปจนถึงสินค้าที่มีคุณค่ามากขึ้น สร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมในวงกว้าง ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนทั่วไป เนื่องจากเรานำเสื้อเก่ามาทำเป็นเสื้อใหม่ เสื้อผ้า 1 ชิ้นที่ทำจากวัตถุดิบเหลือใช้ หรือ วัตถุดิบ recycle จะก่อให้เกิดการ save ด้านล่าง 1. ประหยัดการใช้น้ำ 2700 ลิตรซึ่งเทียบเท่ากับคนดื่มได้ 3 ปี 2. ลดการปล่อบก๊าซ co2 จำนวน 3.9 kg ต่อตัว 3. ลดการใช้พลาสติกเทียบเท่าขวดพลาสติก จำนวน 4 ขวด 4. เสื้อที่ผลิตจากผ้า SC GRAND ไม่ผ่านสารเคมีเนื่องจากเรานำเสื้อผ้าเก่ามาคัดแยกสีและ recycle เป็นผ้าใหม่

ข้อมูลติดต่อ (Contact):


เบอร์โทร:

Email:

Website:

Facebook:

องค์กรพร้อมสนับสนุนภาคสังคม:

-

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)


ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ SC GRAND ตั้งใจที่จะแบ่งปันองค์ความรู้ที่เราได้รับจากการทำงานกับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้ามีความตระหนักถึงผลกระทบจากอุตสาหกรรมแฟชั่น และช่วยกันบริโภคสินค้าที่สร้างผลกระทบที่ดีต่อโลกใบนี้
จ้างงานคนพิการ