บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ:

สินค้าอุปโภคบริโภค

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

เราเป็นผู้นำเส้นด้ายรีไซเคิลที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ รวมถึงของเสียและของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมแฟชั่นมารีไซเคิล เราเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมธุรกิจที่ยั่งยืนและช่วยสร้างผลกระทบที่ดีขึ้นกับโลกใบนี้ในระยะยาว เราเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเส้นด้ายหลากสี เบอร์ 2 – 32 และเส้นด้ายรีไซเคิลจากของเสียที่เหลือใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมแฟชั่น

พันธกิจงานด้านการช่วยเหลือสังคมขององค์กรท่าน (in-process CSR):

หากใช้เส้นด้ายรีไซเคิลของเรา สามารถลดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ได้มากมาย ลดการใช้น้ำสะอาดจากการปลูกฝ้ายใหม่และลดการใช้สารเคมีเนื่องจากไม่ผ่านกระบวนการย้อมผ้า เช่น เสื้อผ้าเก่าสีแดง เรานำมาทำเป็นเส้นใยและรีไซเคิลออกมาเป็นผ้าใหม่สีแดง เป็นต้น นอกจากนี้เรามีการใช้ใยจากขวดพลาสติกซึ่งไม่ได้ใช้พลาสติกที่สร้างขึ้นใหม่อีกด้วย เสื้อรีไซเคิลของ SC GRAND 1 ตัว สามารถลดการใช้ทรัพยากรได้ดังนี้ 1. ลดการใช้น้ำสะอาด 100,000,000 ลิตรต่อเดือน 2. ลดการใช้ virgin พลาสติกเทียบเท่าขวดพลาสติกประมาณ 200,000 ขวดต่อเดือน 3. ลดการปล่อยก๊าซ Co2 ประมาณ 200,000 kg ต่อเดือน 4. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 30%

ข้อมูลติดต่อ (Contact):


เบอร์โทร:
+66947826519

Facebook:

พร้อมให้การสนับสนุน


เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการที่สนับสนุน
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ SC GRAND ตั้งใจที่จะแบ่งปันองค์ความรู้ที่เราได้รับจากการทำงานกับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้ามีความตระหนักถึงผลกระทบจากอุตสาหกรรมแฟชั่น และช่วยกันบริโภคสินค้าที่สร้างผลกระทบที่ดีต่อโลกใบนี้