เอ็ดวิงส์ เอ็ดดูเคชั่น

ประเภทธุรกิจ:

ด้านการศึกษา

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

เอ็ดวิงส์ทหวานในรูปแบบของวิสาหกิจเพื่อสังคมด้วยการจัดการอบรม การบริการให้คำปรึกษา และการวัดประเมินเพื่อออกแบบโครงการเพื่่อผลกระทบทบร่วมกับคนรุ่นใหม่ที่สนใจพัฒนาการศึกษาร่วมกัน และสร้างโปรแกรมการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืนเพื่อผลกระทบระยะยาวต่อทรัพยากรมนุษย์ของไทย

กลุ่มผลลัพท์ (Target benefiary):

เราเริ่มต้นทำงานจากการมองเห็นปัญหาที่หลากหลายของการศึกษาไทย และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อนักเรียนในประเทศของเราที่ไม่สามารถโตไปเป็นทรัพยากรณ์มนุษย์ที่มีคุณภาพให้กับประเทศไทย เราจึงรวมตัวคนรุ่นใหม่ที่มองเห็นปัญหาตรงกันนี้ และสร้างพื้นที่ให้กลุ่มคนเหล่านั้นได้ออกแบบนวัตกรรมด้านการศึกษา และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาไทยไปด้วยกัน

ผลลัพท์ทางสังคม (Outcome):

นักเรียนในโครงการของเรามีทางเลือกในชีวิตมากขึ้นอย่างแท้จริง และมีอาวุธติดตัวที่จะทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นแม้จะมีเหตุจำเป็นให้ไม่สามารถเรียนต่อได้ เส้นทางของการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนเหล่านี้ได้เปิดขึ้นแล้วผ่านโครงการของเรา คุณครูในของโครงการของเราได้เปลี่ยนบทบาทจากครูที่สอนจากตำรา เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับเด็ก และสร้างการเรียนรู้รูปแบบใหม่ในรูปแบบของตนเอง และพร้อมจะกระจายองค์ความรู้นี้ให้กับนักเรียนอีกหลายคน เรายังลดปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจากปัญหาการว่างงาน และการเลิกเรียนกลางคนโดยการสร้างอาชีพที่นักเรียนจะมีรายได้ในขณะที่เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตไปพร้อมๆกัน และสร้างสะพานเชื่อมโลกของเด็กที่ขาดโอกาสเข้าสู่สังคมแห่งการทำงานให้พวกเขากลับเข้ามาเป็นประชากรที่มีคุณภาพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศร่วมกันในอนาคต

ข้อมูลติดต่อ (Contact):


เบอร์โทร:

Email:

Website:

Facebook:

เคยเข้าร่วมหลักสูตร:

-

พร้อมรับการสนับสนุน (Support us)


ชื่อโครงการ / กิจกรรม : -
ช่วงเวลา : -
จำหน่ายสินค้าและบริการ
เงินทุน 6000000 บาท
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความรู้
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ