บริษัท ออทิสติกไทย วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด

ประเภทธุรกิจ:

ด้านกลุ่มเปราะบาง

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

เพราะคำว่า “ศิลปะ” ไม่ได้หมายถึงการวาดภาพเท่านั้น แต่หมายถึงการที่คนๆหนึ่ง ได้แสดงออกถึงศักยภาพ พลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ก่อให้เกิดผลงานที่สร้างความประทับใจให้กับทุกคน อีกทั้ง “ศิลปะ” ยังช่วยสร้างสมาธิและความมั่นคงของจิตใจ ช่วยพัฒนาอารมณ์ ทำให้ทั้งผู้สร้างและผู้เสพย์รู้สึกผ่อนคลายได้ในเวลาเดียวกัน และนี่ คือจุดเริ่มต้นของ “ART STORY” ธุรกิจเชิงสังคมของกลุ่มเด็กและบุคคลออทิสติก ที่ร่วมกันรังสรรค์ผลงานจากจินตนาการและความรู้สึก สู่ผลิตภัณฑ์และงานแสดงที่สัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด ลายเส้น งานออกแบบ งานฝีมือ (รูปและสัมผัส) กาแฟ เบเกอรี่ (รสและกลิ่น) และดนตรีไทย (เสียง) ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิออทิสติกไทย ที่พยายามเพิ่มและฝึกฝนทักษะให้เด็กพิเศษมีความชำนาญ เพื่อเตรียมความพร้อมให้พวกเขาสามารถเข้าสู่การประกอบอาชีพเพื่อการมีรายได้อย่างยั่งยืน สามารถช่วยเหลือตัวเองและครอบครัว

กลุ่มผลลัพธ์ (Target benefiary):

กลุ่มบุคคลออทิสติก

ผลลัพธ์ทางสังคม (Outcome):

การช่วยเหลือบุคคลออทิสติก ให้มีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ข้อมูลติดต่อ (Contact):


เบอร์โทร:
062-662-6639

Email:
info@artstorybyautisticthai.com

เคยเข้าร่วมหลักสูตร:

พร้อมรับการสนับสนุน (Support us)


ชื่อโครงการ / กิจกรรม : ARTSTORY BY AUTISTICTHAI
ช่วงเวลา : 2020-12-15 - 2021-12-15
เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ สินค้าที่ออกแบบและผลิตโดยบุคคลออทิสติก
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ