อันดามันดิสคอฟเวอรี่ส์

อันดามันดิสคอฟเวอรี่ส์

ประเภทธุรกิจ:

ด้านพัฒนาชุมขน

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

         เราคือนักพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน และร่วมกับชุมชนในประเทศที่ให้ความใส่ใจในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และรับผิดชอบ เพื่อสร้างพลังชุมชน โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือที่ได้รับมาตรฐานจากนานาชาติ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

สินค้าและบริการ:

มอแกนพาเที่ยว เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา โปรแกรม 2-3 วัน 

บ้านทะเลนอกโฮมสเตย์ จังหวัดระนอง โปรแกรม 1-3 วัน

บ้านทุ่งดาบ เกาะพระทอง จังหวัดพังงา โปรแกรม 2-3 วัน

กลุ่มผลลัพธ์ (Target benefiary):

 

     เรามุ่งมั่นที่จะสร้างพลังชุมชน โดยใช้การท่องเที่ยวชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา สังคม เศรฐกิจของคนในชุมชนให้อยู่ได้ด้วยตนเอง ด้วยการใช้มาตรฐานการการจัดการท่องเที่ยวจากนานาชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในองค์รวมของชุมชน และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน ก่อให้เกิดรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวและรู้จักการใช้ประโยชน์ต่อทรัพยากรในชุมชนอย่างถูกต้องและร่วมปกป้อง อนุรักษ์ เพื่อชนรุ่นหลัง

 

ผลลัพธ์ทางสังคม (Outcome):

    

    ช่วยรักษา ปกป้อง สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมในชุมชน ร่วมกับชุมชน สร้างโอกาส และพลังชุมชน ด้วยความเชื่อมั่นและจริงใจต่อกัน ร่วมสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส

ติดต่อความร่วมทางธุรกิจ/ซื้อสินค้าและบริการ :


เบอร์โทร:
0869071559

Email:
info@andamandiscoveries.com

Facebook:
AndamanDisco

เคยเข้าร่วมหลักสูตร:

โครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม

พร้อมรับการสนับสนุน (Support us)


ชื่อโครงการ / กิจกรรม : การท่องเที่ยวเพื่อชุมชน
ช่วงเวลา : 2021-01-01 - 2021-12-31
เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง การตลาดด้านการท่องเที่ยว
อื่นๆ กิจกรรมเพื่อสังคม