บริษัท บางกอกแนนนี่เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท บางกอกแนนนี่เซ็นเตอร์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ:

ด้านกลุ่มผู้เปราะบาง เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

Go Mamma เราคือ ผู้ให้บริการแท็กซี่สำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งมีทั้งบริการส่งเที่ยวเดียว รอรับกลับ และบริการผู้ดูแลติดตาม โดยการให้บริการเน้นความปลอดภัยและความสะดวกสบายที่แตกต่างจากแท็กซี่ทั่วไป เพื่อให้ผู้สูงอายุและลูกหลานมั่นใจ เช่น การคัดเลือกผู้ขับขี่ การอบรมผู้ขับขี่ด้านการดูแลผู้สูงอายุ อุปกรณ์ความปลอดภัยภายในรถ ระบบแจ้งพิกัดและสถานะการเดินทาง ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาสังคม อันได้แก่ 1. ส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุ จากการมีอิสระในการเดินทาง สามารถออกไปใช้ชีวิต ทำกิจกรรมได้ด้วยตนเอง 2. ลดภาระลูกหลาน ในการดูแลผู้สูงอายุควบคู่กับความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน (Work life balance)

สินค้าและบริการ:

กลุ่มผลลัพธ์ (Target benefiary):

ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจากการมีอิสระ จากการออกไปใช้ชีวิต ผ่านนวัตกรรมการเดินทางแบบ Hi Touch และปลอดภัย

ผลลัพธ์ทางสังคม (Outcome):

ในปี 2030 Go Mamma จะให้บริการการเดินทางที่ปลอดภัย สะดวก และมั่นใจได้ ผ่านนวัตกรรมการเดินทางที่สร้างคุณค่าการบริการแท็กซี่แก่ผู้สูงอายุ 50,000 คน โดยส่วนหนึ่งของค่าบริการ จะถูกนำเข้ากองทุนและประสานงานกับโรงพยาบาลมอบสิทธิ์การเดินทางให้กับผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส 350 คน เพื่อส่งเสริมสุขภาวะจากการมีอิสระในการเดินทาง สามารถออกไปใช้ชีวิตทำกิจกรรมได้ด้วยตนเอง โดยสามารถวัดได้จากค่า “อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health-adjusted life expectancy-HALE)” ที่บ่งชี้ถึงการที่ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ดูแลตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ติดต่อความร่วมทางธุรกิจ/ซื้อสินค้าและบริการ :


เบอร์โทร:
086-314-7393

Email:
gomamma.seniorr@gmail.com

Website:
http://

เคยเข้าร่วมหลักสูตร:

พร้อมรับการสนับสนุน (Support us)


ชื่อโครงการ / กิจกรรม :
ช่วงเวลา : -
เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ