ฟล็อค เลิร์นนิ่ง

ฟล็อค เลิร์นนิ่ง

ประเภทธุรกิจ:

ด้านการศึกษา

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

1. สร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ขับเคลื่อนโดย พ่อแม่ องค์กร เพื่อครอบครัวที่เข้มแข็งจะสามารถสร้างให้เด็กมี Abilities to live และ Abilities to Learn ในโลกที่ผันผวน 2. ออกแบบการเรียนรู้ (Learning Designer) ให้กับ พ่อแม่ เด็ก ครอบครัว องค์กร หรือการศึกษา ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น workshop, event, และ edtech (Education Technology)

สินค้าและบริการ:

กลุ่มผลลัพธ์ (Target benefiary):

เด็ก เยาวชน และครอบครัว

ผลลัพธ์ทางสังคม (Outcome):

การสนับสนุนให้มีพื้นที่เรียนรู้อื่นๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้เด็กมีทักษะชีิวิต (abilities to live) และทักษะการเรียนรู้ (abilities to learn)

ข้อมูลติดต่อ (Contact):


เบอร์โทร:
0991564563

Email:
flocklearning@gmail.com

Facebook:
Flock Learning

เคยเข้าร่วมหลักสูตร:

พร้อมรับการสนับสนุน (Support us)


ชื่อโครงการ / กิจกรรม :
ช่วงเวลา : -
เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ