บริษัท อะกีกคัลเจอร์ จำกัด

บริษัท อะกีกคัลเจอร์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ:

ด้านการเกษตร

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

อะกีกคัลเจอร์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2561 สนใจเรื่องการเกษตรและสิ่งแวดล้อม โดยในช่วงเริ่มต้นได้พัฒนาเครื่องบำบัดน้ำเสียครัวเรือนแบบอัตโนมัติ ช่วงต้นปี 2562 ได้เริ่มงานด้านการเกษตรโดยเป็นตัวกลางเชื่อมเกษตรกรกับผู้บริโภค และช่วยเกษตรกรจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ สื่อสารเรื่องราวของเกษตรกร ผลิตภัณฑ์ ผ่านช่องทางออนไลน์

สินค้าและบริการ:

Jai Talad (จ่ายตลาด) Farm & Folk Market ตลาดจำหน่ายผลผลิตอินทรีย์และอาหารปลอดภัยจากผู้ผลิต เกษตรกร และผู้ประกอบการอาหารที่อยากนำผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ผักผลไม้ที่ปลูกด้วยกระบวนการอินทรีย์ อาหารที่ปรุงด้วยความพิถีพิถัน รวมถึงผลิตภัณฑ์ทำมือและแปรรูปจากธรรมชาติมาส่งมอบให้กับผู้บริโภคด้วยตัวเอง และเราพยายามที่จะเชื่อมตลาดดั้งเดิมสู่ตลาดออนไลน์ (Jai Talad Platform : Offline to Online Market) เพื่อช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลา ฤดูกาล สถานที่ และเกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตล่วงหน้า และยังเป็นช่องทางสื่อสารและประชาสัมพันธ์เรื่องราวกระบวนการผลิต ความเป็นมา ส่งเสริมและรณรงค์เรื่องการกินอย่างรู้ที่มาและเป็นธรรม และยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผู้ผลิต เกษตรกร และชุมชน The Farm Concept รูปแบบการเชื่อมโยงผลผลิตอินทรีย์สู่เมนูอาหารเพื่อสุขภาวะ (Farm to Table) เมื่อผู้บริโภคได้มาพบผู้ผลิตหรือพูดคุยกับเกษตรกร การกินจะมีความหมายมากยิ่งขึ้น The Farm พยายามที่จะเปิดพื้นที่ ค้นหาจุดนัดพบ สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศของฟาร์มให้เกิดขึ้นใจกลางชุมชนเมือง แหล่งที่ผู้บริโภคห่างไกลจากต้นตอแหล่งวัตถุดิบ ทำให้อาจหลงลืมที่มา ลืมรากฐานการกิน เมื่อพื้นที่เกิดการสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้ผลิตอาหาร กับผู้บริโภคอาหารได้มาเจอกัน การกินก็ดูมีความหมายมากขึ้น นั่นแพราะผู้ผลิตไมได้เพียงแต่ผลิตเพื่อให้ได้เงินเป็นสิ่งตอบแทน หากแต่เป็นการผลิตที่ต้องการส่งต่อไปยังผู้บริโภค ไม่เพียงส่งต่ออาหาร แต่ยังเพิ่มความปรารภนาดีต่อสุขภาพผู้บริโภคอีกด้วย The Farm พยายามค้นหาผู้ผลิตที่มีของ มีเรื่องราว มารวมตัวสร้างพื้นที่ รังสรรค์กิจกรรมดีๆ ที่จะส่งต่อไปยังผู้บริโภค g GARDEN – urban farming & farmers connected มีจุดเริ่มต้นจากการคิดวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดจากการเติบโตของเมืองเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมด้วยการนำพื้นที่ว่างเปล่า (หรือรอการพัฒนา) มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์บนฐานของแนวคิดการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ แนวคิดการสร้างเมืองอัจฉริยะ (Smart City) นำองค์ความรู้ เทคโนโลยีดิจิตอล และนวัตกรรมเข้ามาช่วยแก้ปัญหา ออกแบบพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวสำหรับคนทุกกลุ่ม (Universal design) มีพื้นที่สำหรับการพักผ่อน หย่อนใจ ช่วยสร้างสุขภาวะที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ลดการเกิดโรคอุบัติใหม่ กลุ่มโรค NCDs, Office syndrome โดยใช้ประเด็นอาหาร การเกษตร และสิ่งแวดล้อมเชื่อมผู้ผลิตและเกษตรกรเข้ากับผู้บริโภค สร้างต้นแบบ Urban farming พื้นที่ผลิตอาหารในเมืองที่ปลอดภัย ออกแบบกิจกรรมที่จะตอบสนองกับคนเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร เชื่อมต่อเกษตรกรกับผู้บริโภคมาพบกัน เป็นพื้นที่เรียนรู้ชีวิตรองรับคนทุกกลุ่ม อะกีกฟิชเชอร์ - อาหารทะเลจากประมงพื้นบ้านชายฝั่งทางใต้ของประเทศไทย (มาจากหลายพื้นที่) ส่งตรงจากชาวประมงเข้ากระบวนการ แล่ ตัดแต่ง แพ็คกิ้งสูญญากาศ และแช่แข็ง เพื่อให้อาหารทะเลคงความสดใหม่ และปลอดภัยโดยไม่มีสารเคมีเจือปน

กลุ่มผลลัพธ์ (Target benefiary):

เกษตรกรที่ทำเกษตรแบบอินทรีย์ และผู้ผลิตผู้ประกอบการที่ปรุงอาหารปลอดภัย

ผลลัพธ์ทางสังคม (Outcome):

กลุ่มเป้าหมายมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เศรษฐกิจของชุมชนมีความเข้มแข็ง สังคมมีความยั่งยืน

ข้อมูลติดต่อ (Contact):


เบอร์โทร:
0923542879

Email:
JaiTalad.co@gmail.com

Website:
http://

เคยเข้าร่วมหลักสูตร:

พร้อมรับการสนับสนุน (Support us)


ชื่อโครงการ / กิจกรรม : g Garden - urban farming & Farmers Connected
ช่วงเวลา : 2021-07-01 - 2021-12-31
เงินทุน 500,000 บาท
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ