ห้างหุ้นส่วนจำกัด เติมเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เติมเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคม

ประเภทธุรกิจ:

ด้านสิ่งแวดล้อม

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

เต็มวิสาหกิจเพื่อสังคม (Fulfill.Is. Social Mover) สร้างนวัตกรรมองค์ความรู้  ปัญหาฝุ่นควันขนาดเล็ก  ให้กับ นักเรียน  ชุมชน สังคม  และท้องถิ่น  ในการรับมือและป้องกันสุขภาพ และสร้างการเปลี่ยนแปลง ให้การที่จะแก้ไขปัญหาต้นเหตุของการฝุ่นควัน

 

สินค้าและบริการ:

กลุ่มผลลัพธ์ (Target benefiary):

1.เด็กนักเรียนวัยประถม  ถึง มัธยมต้น   

2.ผู้สูงอายุ   

3.ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่างๆ

ผลลัพธ์ทางสังคม (Outcome):

หจก.เติมเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้ดำเนินการโครงการ ห้องเรียนสู้ฝุ่น ปี 2563  ถึง  2565   โดยมีโรงเรียนที่ดำเนินการ 150 โรงเรียน   สร้างการเรียนรู้สำหรับครูและเด็กในโรงเรียน และทางสังคม โรงเรียนละ 5,000 คน  รวม 750,000 คน

ติดต่อความร่วมทางธุรกิจ/ซื้อสินค้าและบริการ :


เบอร์โทร:
082 060 9921

Email:
Fulfill.se@gmail.com

Website:
http://

เคยเข้าร่วมหลักสูตร:

พร้อมรับการสนับสนุน (Support us)


ชื่อโครงการ / กิจกรรม : โครงการสร้างองค์ความรู้สำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อการตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพ ในพื้นที่เสี่ยงต่อปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (ห้องเรียนสู้ฝุ่น)
ช่วงเวลา : 2022-01-01 - 2023-12-31
เงินทุน จัดทำโรงเรียนต้นแบบ 68 จังหวัด จังหวัดละ 10 โรงเรียน รวม 680 โรงเรียน เงินทุน 30,00/โรงเรียน รวมเป็นเงิน 20,400,000 บาท
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ หน้ากาก ให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ประสบภัยฝุ่น , เครื่องวัดฝุ่น , ห้องปลอดฝุ่น
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ