WISHULADA

WISHULADA

ประเภทธุรกิจ:

ด้านสิ่งแวดล้อม

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

WISHULADA(วิชชุลดา) เราคือ Social Activist Artist  เชื่อว่าไม่มีสิ่งใดที่ไร้ค่า และทุกคนมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ให้กลับมาใช้งานได้ใหม่อีกครั้ง วิชชุลดา คือศิลปินที่ต้องการกระตุ้นสังคมโดยใช้ศิลปะเป็นตัวบ่งชี้ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับทุกคนได้หมุนเวียนใช้ซ้ำ วัสดุเหลือใช้รอบตัว อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด เราเชื่อว่าพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ ที่คิดและดีไซน์กระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นทางให้เหลือเศษน้อยที่สุด จนถึงปลายทางที่นำวัสดุเหลือใช้มาใช้ซ้ำ จะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพ และสนับสนุนกลุ่มคนทำงานฝีมือ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน เพราะปัญหาขยะ เป็นสิ่งที่ทุกคนพูดถึงมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งไม่อาจแก้ไขได้ด้วยคนเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ทุกคน และทุกอาชีพ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

สินค้าและบริการ:

 

 

-Collaborationสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ (Installation Art / Sculpture)

-Collaboration ออกแบบดีไซน์สินค้าจากวัสดุเหลือใ้ช้

 

Link บทสัมภาษณ์

Thai
A-day
https://adaymagazine.com/wishulada/
The Neighbors
https://www.theneighbors.co/wishulada/
The Cloud
https://readthecloud.co/wishulada/
Greenery
https://www.greenery.org/articles/people-business-wishulada/
The People
https://thepeople.co/wishulada/
ONCE IN LIFE
https://onceinlife.co/wishulada


English

Thailand Tatler
https://www.thailandtatler.com/society/trash-talking-with-eco-artist-wishulada-panthanuvong
Bangkok Post
https://www.bangkokpost.com/life/arts-and-entertainment/1878074/from-waste-to-sustainable-art

 

กลุ่มผลลัพธ์ (Target benefiary):

เจตนารมณ์  ลดปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทางผู้ผลิต  และผู้บริโภค ด้วยความคิดสร้างสรรค์

วิสัยทัศน์    เป็นผู้นำในการกระตุ้นสังคมโดยใช้ศิลปะเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น และปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้หมุนเวียนใช้ซ้ำ(Reuse & Upcycling) วัสดุเหลือใช้รอบตัว อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

พันธกิจ

1. ใช้งานศิลปะ และงานดีไซน์ เป็นตัวชี้วัดปริมาณวัสดุเหลือใช้ ผสานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ที่ อ้างอิงและคำนวณค่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม

2. ร่วมกันพัฒนาสินค้า กับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสื่อสารเรื่องราวของการจัดการขยะ อย่างสร้างสรรค์

3. พัฒนาศักยภาพ ของทีมงาน เพื่อให้พร้อมรับการเติบโตของธุรกิจ

4. สนับสนุน และส่งเสริม งานศิลปะ งานฝีมือ หัตถกรรม ของคนไทย เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ และสร้างความภาคภูมิใจในศักยภาพของนักสร้างสรรค์

ผลลัพธ์ทางสังคม (Outcome):

 

พฤติกรรมการใช้ชีวิตของสังคมเริ่มสนใจทางด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

1.1 พนักงานในองค์กร และสังคม เข้าใจเรื่องการใช้ซ้ำอย่างถูกวิธี และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

1.2 พฤติกรรมการใช้ชีวิตเปลี่ยน ใส่ใจเรื่องการหมุนเวียนทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์

1.3 เกิดแรงบันดาลใจใของพนักงานในองค์กร ในการนำศักยภาพของตนเองไปจัดการวัสดุเหลือใช้ต่อที่บ้าน

1.4ลดปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่เกิดขึ้นในแต่ละภาคธุรกิจ ตั้งแต่ต้นทางการผลิต จนถึงปลายทางในการจัดการ

1.5การสร้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มชุมชน ช่างฝีมือ ของประเทศไทย ด้วยวัสดุเหลือใ้ช้

1.6การพัฒนาระบบความคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่ของตนเอง

1.7สังคมเข้าใจกระบวนการลดการใช้(Reduce) และกระบวนการใช้ซ้ำ(Reuse) กันมากขึ้น ทำให้ปัญหาขยะในแต่ละภาคธุรกิจ ลดจำนวนลง

นำไปสู่ -การใช้ทรัพยากรใหม่ที่้น้อยลง ปัญหาขยะลดน้อยลง

และมี -ทรัพยากรมีหลงเหลือถึงคนรุ่นถัดไป

ติดต่อความร่วมทางธุรกิจ/ซื้อสินค้าและบริการ :


เบอร์โทร:
0652263947

Email:
wishulada.a@gmail.com

Website:
http://-

เคยเข้าร่วมหลักสูตร:

พร้อมรับการสนับสนุน (Support us)


ชื่อโครงการ / กิจกรรม :
ช่วงเวลา : -
เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง วัสดุศาสตร์
อื่นๆ