ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเรียนทอล คิงดอม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเรียนทอล คิงดอม

ประเภทธุรกิจ:

ด้านพัฒนาชุมขน

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

เราเป็นกิจการที่มีเป้าหมายในพัฒนาสินค้าจากวัฒนธรรมการผลิตงานหัตถกรรมของชาวเขา เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมรายได้ และรักษาภูมิปัญญาการผลิตงานหัตถกรรมท้องถิ่น โดยกิจการของเราทำหน้าที่ในการออกแบบสินค้า ให้สอดคล้องกับภูมิปัญญา วิธีการผลิต และวัตถุดิบที่หาได้ภายในชุมชน ควบคุมหรือปรับปรุงรูปแบบการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูง และจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างไปจากวิถีดั้งเดิมของชาวเขา

สินค้าและบริการ:

สินค้าประเภทของใช้ ของแต่งตัว และของขวัญของที่ระลึก ที่ผลิตจากผ้าทอ

กลุ่มผลลัพธ์ (Target benefiary):

กลุ่มสตรีชนเผ่าผู้ผลิตงานหัตถกรรม และผู้ผลิตวัตถุดิบในการใช้งานร่วมกับการผลิตงานหัตถกรรม

ผลลัพธ์ทางสังคม (Outcome):

- การส่งเสริมรายได้จากการผลิตงานหัตถกรรม จากแรงงานหรือช่างฝีมือในชุมชน - การลดการอพยพการย้ายถิ่นเข้ามาหางานทำในเมือง เนื่องจากงานหัตถกรรมสามารถทำได้ที่บ้าน - การลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ และกระบวนการผลิตที่ใช้พลังงานน้อย

ติดต่อความร่วมทางธุรกิจ/ซื้อสินค้าและบริการ :


เบอร์โทร:
0819522544

Email:
dejkoet@oriental-kingdom.com

เคยเข้าร่วมหลักสูตร:

พร้อมรับการสนับสนุน (Support us)


ชื่อโครงการ / กิจกรรม :
ช่วงเวลา : -
เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ