พรานพอเพียง ออร์แกนิค ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ฟาร์ม

พรานพอเพียง ออร์แกนิค ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ฟาร์ม

ประเภทธุรกิจ:

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

ฟาร์มชุมชน เกษตรแบบผสมผสาน และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ ที่มีชุมชนเป็นฐาน ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ZERO WASTE CONCEPT เป็นกรอบในการทำงาน เพื่อมุ่งพัฒนาชุมชนและแก้ปัญหาแบบองค์รวม ตาม LIVING STANDARDS FRAMEWORK

สินค้าและบริการ:

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสด แปรรูป รวมไปถึงวัตถุดิบการผลิตทางการเกษตร คาเฟ่ไว้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร และศูนย์พัฒนาทักษะชีวิต ที่พักแบบฟาร์มสเตย์และโฮมสเตย์ คอร์สการเรียนรู้ แพคเกจการท่องเที่ยวและกิจกรรม

กลุ่มผลลัพธ์ (Target benefiary):

ผลลัพธ์ทางสังคม (Outcome):

พัฒนาชุมชน แก้ปัญหาชุมชนแบบองค์รวม

ติดต่อความร่วมทางธุรกิจ/ซื้อสินค้าและบริการ :


เบอร์โทร:
0804222493

Email:
pranporpiang@gmail.com

เคยเข้าร่วมหลักสูตร:

พร้อมรับการสนับสนุน (Support us)


ชื่อโครงการ / กิจกรรม :
ช่วงเวลา : -
เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง การทำการเกษตรผสมผสาน
อื่นๆ