บริษัท เดอะ เน็กซ์ ฟอเร็ช จำกัด

บริษัท เดอะ เน็กซ์ ฟอเร็ช จำกัด

ประเภทธุรกิจ:

ด้านการเกษตร

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

เดอะ เน็กซ์ ฟอเร็ซ เป็นกิจการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้คำปรึกษาในด้านการฟื้นฟูป่า และ บริการภาคสนามครบวงจรเรื่องการฟื้นฟูป่าและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร เช่น บริการปลูกป่า การคัดเลือกชนิดพรรณไม้ การติดตามผลหลังการปลูก รวมถึงบริการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับนิเวศวิทยา โดยใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการฟื้นฟูโดยเฉพาะ ทำให้เราโดดเด่นในเรื่องขององค์ความรู้เฉพาะด้านและสามารถวัดผลได้จริง

สินค้าและบริการ:

บริการของTHE NEXT FORESTS มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความรู้เฉพาะด้านในด้านฟื้นฟูป่ามาใช้ โดยสามารถติดตามผลได้จริงและวัดผลหลังการทำงานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยมีทีมงานที่มีองค์ความรู้ในด้านวิชาการและภาคสนามและมีประสบการณ์การทำงานในเชิงลึกมากกว่า 3 - 5 ปี นอกจากนั้นยังมีส่วนของการนำเทคโนโลยีการถ่ายภาพทางอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) มาใช้ในด้านการฟื้นฟูป่า ซึ่งสามารถนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทั้งด้านความยั่งยืนทางสังคมและเศรษฐกิจ

กลุ่มผลลัพธ์ (Target benefiary):

ผลลัพธ์ทางสังคม (Outcome):

เดอะ เน็กซ์ ฟอเร็ช ต้องการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม นั่นคือปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าจากหลายสาเหตุ ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การให้บริการจากระบบนิเวศของพื้นที่ป่าและกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์และพืช ขณะนี้ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาระดับโลกที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งทางทีมงานได้มองเห็นโอกาสที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืน โดยการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ประกอบกับการใช้องค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูระบบนิเวศเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ มีการติดตามผลความสำเร็จของการฟื้นฟู และประโยชน์ในด้านการลดความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมไปถึงการใส่ใจคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้ นอกจากนี้การแก้ไขปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ยังสามารถตอบโจทย์ของนโยบายการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของรัฐบาลที่ต้องการจะเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ถึง 40% โดยรวม และเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ขององการสหประชาชาติอีกด้วย

ติดต่อความร่วมทางธุรกิจ/ซื้อสินค้าและบริการ :


เบอร์โทร:
0985944245

Email:
looknam.preeya@gmail.com

Website:
http://

เคยเข้าร่วมหลักสูตร:

พร้อมรับการสนับสนุน (Support us)


ชื่อโครงการ / กิจกรรม :
ช่วงเวลา : -
เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง การฟื้นฟูป่าและสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ