ห้างหุ้นส่วนจำกกัด เจริญไตรภพ

ห้างหุ้นส่วนจำกกัด เจริญไตรภพ

ประเภทธุรกิจ:

ด้านสิ่งแวดล้อม

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดการเผา ลดปัญหาหมอกควันฝุ่น PM 2.5 และการปล่อยคาร์บอนจากการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

สินค้าและบริการ:

แผ่นตกแต่งผนังสำหรับซับเสียงและกันความร้อน วัสดุปลูก และของที่ระลึก ทำจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

กลุ่มผลลัพธ์ (Target benefiary):

ลูกค้าได้ใช้วัสดุที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ และได้ภาพลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

ผลลัพธ์ทางสังคม (Outcome):

ชาวเชียงใหม่ที่มีอากาศดีขึ้น จากฟางข้าวส่วนหนึ่งที่ไม่ต้องถูกเผา

ติดต่อความร่วมทางธุรกิจ/ซื้อสินค้าและบริการ :


เบอร์โทร:
0615424469

Email:
wasooinfo@gmail.com

เคยเข้าร่วมหลักสูตร:

พร้อมรับการสนับสนุน (Support us)


ชื่อโครงการ / กิจกรรม :
ช่วงเวลา : -
เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ