ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเรียม โอเชี่ยน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเรียม โอเชี่ยน

ประเภทธุรกิจ:

ด้านพัฒนาชุมขน

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเรียมโอเชี่ยน  เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เน้นให้คุณค่าคนมากกว่าเครื่องจักร ต้องการยกระดับคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนมีรายได้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ และมีความภาคภูมิใจในอาชีพของตน มีส่วนในการสร้างความสุขให้กับผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าดีและปลอดภัย โดยการสร้างงานด้วยต้นกำเนิดวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากดินแดนลังกาสุกะ ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการประมง ที่ได้ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษและวัตถุดิบดั้งเดิมเป็นหัวใจสำคัญ เป็นองค์กรที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจมีกำไรคืนสู่ชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน 

สินค้าและบริการ:

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเรียมโอเชี่ยน เป็นบริษัทแปรรูปอาหารทะเล ที่คัดสรรวัตถุดิบสดใหม่ได้คุณภาพจากท้องทะเลปัตตานี ที่อุดมไปด้วยปลาท้องถิ่น รสชาติอร่อยเป็นเอกลักษณ์ ส่งตรงมาถึงโรงงานแบบสดใหม่ทุกวัน ด้วยเรือประมงพื้นบ้านที่เป็นสมาชิกในชุมชน ก่อนคัดเลือกอย่างพิถีพิถันให้ได้ปลาสดคุณภาพดี มาผ่านกระบวนการแปรรูปและปรุงรสด้วยสูตรพิเศษ ที่พัฒนาราชาติอร่อยลงตัว รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย ไม่ใช้วัตถุกันเสียในทุกกระบวนการ ผ่านการรับรองเครื่องหมายมาตรฐานสากล ทั้งมาตรฐาน อย. ฮาลาล และ GMP ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเรียมโอเชี่ยน มีบริการออนไลน์และจัดส่งทั่วประเทศ

กลุ่มผลลัพธ์ (Target benefiary):

สร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ให้คนในชุมชน 100 คน   ได้แก่ กลุ่มประมง กลุ่มแปรรูป ในชุมชนลังกาสุกะ บ้านบูดี ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี  ด้วยการสร้างมูลค่าเพิมให้กับผลผลิตทางการประมง มีกำไรคืนสู่ชุมชน ทำให้คนในชุมชนอยุ๋ดีกินดี สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ครอบครัวมีความสุขและยั่งยืน

ผลลัพธ์ทางสังคม (Outcome):

แก้ไขปัญหาคนในชุมชนย้ายไปทำงานต่างถิ่นประเทศมาเลเซีย เกิดจากปัญหาการว่างงาน ส่งเสริมอาชีพสร้างานและรายได้ให้กับคนในชุมชนและยกระดับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อลดปัญหาการว่างงานและปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านสังคมและรายได้ด้านเศรษฐกิจฐานรากให้มีความยั่งยืน

ติดต่อความร่วมทางธุรกิจ/ซื้อสินค้าและบริการ :


เบอร์โทร:
0862873882

Email:
mariamocean712@gmail.com

เคยเข้าร่วมหลักสูตร:

โครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม

พร้อมรับการสนับสนุน (Support us)


ชื่อโครงการ / กิจกรรม :
ช่วงเวลา : -
เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ