บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ:

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

เบทาโกรเป็นผู้ประกอบธุรกิจอาหารครบวงจรชั้นนำในประเทศไทย ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ เริ่มจากการผลิตอาหารสัตว์ เวชภัณฑ์และสารเสริมสำหรับสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ ไปจนถึงการแปรรูปเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสู่ผู้บริโภค รวมทั้งผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง และมีฐานการผลิตและจัดจำหน่ายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย และส่งออกไปยังตลาดการค้าสำคัญในต่างประเทศ พร้อมทั้งการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน

สินค้าและบริการ:

อาหารสัตว์ เวชภัณฑ์และสารเสริมสำหรับอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์สำรับสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์อาหาร และเนื้อสัตว์แปรรูป

พันธกิจงานด้านการช่วยเหลือสังคมขององค์กรท่าน (in-process CSR):

ติดต่อความร่วมทางธุรกิจ/ซื้อสินค้าและบริการ :


เบอร์โทร:
02-833-8000

พร้อมให้การสนับสนุน


เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการที่สนับสนุน
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ