บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ:

บริการ

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

ผู้รับสัมปทานในการจัดหาทุน ลงทุน ออกแบบ ก่อสร้าง ประกอบการและบำรุงรักษาทางยกระดับอุตราภิมุขช่วงดินแดง-อนุสรณ์สถานที่ให้บริการด้านคมนาคมขนส่งยานพาหนะที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลในบริเวณทิศเหนือ และเป็นเส้นทางหลักที่มุ่งสู่ ภาคกลางตอนบน ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สินค้าและบริการ:

ให้บริการด้านคมนาคมขนส่งยานพาหนะ (งานบริการทางด่วนพิเศษ)

พันธกิจงานด้านการช่วยเหลือสังคมขององค์กรท่าน (in-process CSR):

ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อส่งมอบคุณค่าสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ติดต่อความร่วมทางธุรกิจ/ซื้อสินค้าและบริการ :


เบอร์โทร:
02-792-6500

Facebook:
donmuangtollway

องค์กรพร้อมสนับสนุนภาคสังคม:

พร้อมให้การสนับสนุน


เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการที่สนับสนุน
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ จัดโครงการ/กิจกรรมด้านขยะและสิ่งแวดล้อม