บริษัท บ้านคนพิเศษวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

บริษัท บ้านคนพิเศษวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

ประเภทธุรกิจ:

ด้านกลุ่มผู้เปราะบาง เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

บริษัทฯเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมแบบ 100% ซึ่งจะไม่จ่ายเงินปันผลคืนให้ผู้ถือหุ้น โดยกําไรของบริษัทที่ได้มาจากการขายสินค้าและบริการทั้งหมดนนั้นจะนําไป สร้างประโยชน์สงู สดุ ให้กับสังคม โ ดยเรามีวิสัยทัศน์องค์กรคือ การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกพิการ พร้อมคืนกำไรสู่สังคมอย่างยั่งยืน

สินค้าและบริการ:

ผลิตภัณฑ์ทองม้วน ผลิตภัณฑ์ขนุนทอดกรอบ ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอซาโอริ ผลิตภัณฑ์พรมเช็ดเท้า ผลิตภัณฑ์เศษผ้าเย็บวน ผลิตภัณฑ์เศษผ้าขนาด A3 และ A4 กลุ่มผลิตภณั ฑ์ทาํความสะอาด กลุ่มผลิตภัณฑ์ของที่ระะลึก

กลุ่มผลลัพธ์ (Target benefiary):

-สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ ให้คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และเลี้ยงเดี่นวที่มีลูกพิการ (รวมถึงคนพิการที่ไม่สามารถเดินทางมาทํางานได้ แต่มีความประสงค์ที่จะทํางาน) -สนับสนุนการจ้างงาน (ทั้งใช้บริการและซื้อสินค้า)ของคนในชมุชนโดยรอบสถานที่จัดตั้งบริษัทฯ

ผลลัพธ์ทางสังคม (Outcome):

-คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และเลี้ยงเดี่นวที่มีลูกพิการ (รวมถึงคนพิการที่ไม่สามารถเดินทางมาทํางานได้ แต่มีความประสงค์ที่จะทํางาน) มีงานงานทำ มีรายได้ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น -เกิดการหมุนเวียนที่ดีขึ้นของเศษกิจในชุมชน

ติดต่อความร่วมทางธุรกิจ/ซื้อสินค้าและบริการ :


เบอร์โทร:
0616241936

Email:
bksse.info@gmail.com

Website:
http://

เคยเข้าร่วมหลักสูตร:

พร้อมรับการสนับสนุน (Support us)


ชื่อโครงการ / กิจกรรม :
ช่วงเวลา : -
เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ