ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮซ ฟรี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮซ ฟรี

ประเภทธุรกิจ:

ด้านสิ่งแวดล้อม

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

Haze Free Social Enterprise วิสาหกิจเพื่อสังคมไร้ควัน เริ่มต้นจากงานวิจัยใน โครงการวิจัย “ประเทศไทยไร้หมอกควัน”

ชุดโครงการย่อยที่1 “การปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินและการออกแบบห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตรเพื่อลดการเกิดหมอกควัน”

จากงานวิจัย พบว่า พื้นที่เผาไหม้ 3-9 ล้านไร่ ผู้ป่วยจากฝุ่นควันใน 9 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ปีละ 0.3 ล้านคน นักท่องเที่ยวลดลง 6 ล้านคนต่อปี ขาดรายได้ปีละ 10,000 ล้านบาท CSR “ปลูกป่า ไม่ได้ป่า”

เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่ในการทำการเกษตรโดยไม่พึ่งพาการเผาซึ่งโครงการวิจัยนี้ได้นำร่องในพื้นที่จังหวัดน่านและพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีการนำกระบวนการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : PGS) มาเป็นกรอบในการดำเนินงานเพื่อปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทำการเกษตรแบบไม่พึ่งพาไฟโดยพีจีเอสเป็นการรับประกันคุณภาพผลผลิตอินทรีย์ 

ซึ่ง 
Haze Free Social Enterprise มีเป้าหมาย

  • ปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินจากเกษตรเชิงเดี่ยว “เป็นระบบเกษตรยั่งยืนสามารถสร้างรายได้ในระยะสั้น และระยะยาว” แก่เกษตรกรทั่วภาคเหนือ
  • ป้องกันการเกิดและลุกลามไฟป่าในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน ให้ได้ 10,000 ไร่ ภายใน ปี 2570

สินค้าและบริการ:

1. สินค้า Organic farm : ส่งเสริมการความรู้ให้เกษตรกรทำการเกษตรอินทรีย์ และรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จากการปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินและการออกแบบห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตร เพื่อลดการเกิดหมอกควัน

2. บริการ Reforestation : กิจกรรมปลูกป่าบนพื้นที่ทำกินเพื่อสร้างระบบนิเวศใหม่ และใช้กลไกการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อขอรับรอง Carbon Credit ตามรูปแบบของ T-VER Premium หรือ Gold Standard เพื่อเป็นตัวชี้วัดการเติบโตของต้นไม้ตลอดช่วงระยะเวลาโครงการ (10 ปี) จากการร่วมสนับสนุนโครงการ 65,000 บาท/ไร่ โดยผู้สนับสนุนจะได้รับ Carbon Credit ในอัตราไร่ละ 1 ตัน/ปี เป็นระยะเวลา 10 ปี

           พื้นที่รองรับการปลูก (update ปี 2567)

  • จำนวน พื้นที่ 55 ไร่ ที่มีผู้สนับสนุน ลงนามสัญญาแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินงานและมีพื้นที่รองรับการปลูกป่า พร้อมดำเนินการ รอผู้สนับสนุน อีกกว่า 254 ไร่ บนพื้นที่เกษตรกรในจังหวัดน่าน และจังหวัดเชียงใหม่     


    *** ทั้งนี้การคัดเลือกมาตรฐานในการรับรอง Carbon Credit ขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในขอขึ้นทะเบียนการ

กลุ่มผลลัพธ์ (Target benefiary):

เกษตรกร 1,000 ครอบครัวมีรายได้ ไม่ต่ำกว่า 25,000 บาท/ไร่/ปี จากการเพาะปลูกอาหารปลอดภัย พื้นที่ผลิตอาหารปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 3,000 ไร่

ผลลัพธ์ทางสังคม (Outcome):

1.Haze Free Social Enterprise  เติบโต มีกำไรที่จะสามารถนำไปขยายผล ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่การเกษตรอื่น นับตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป

2.พื้นที่เผาไหม้ถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่สีเขียว 10,000 ไร่ เพิ่มการกักเก็บคาร์บอนได้ 10,000 ตันต่อปี และลดฝุ่น (PM 2.5) ได้ 21 ตันต่อปี

 

ติดต่อความร่วมทางธุรกิจ/ซื้อสินค้าและบริการ :


เบอร์โทร:
0631789466

Email:
Thailandhazefree@gmail.com

เคยเข้าร่วมหลักสูตร:

พร้อมรับการสนับสนุน (Support us)


ชื่อโครงการ / กิจกรรม :
ช่วงเวลา : -
เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง การเกษตร
อื่นๆ