ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮซ ฟรี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮซ ฟรี

ประเภทธุรกิจ:

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

ให้คำปรึกษาการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร

สินค้าและบริการ:

1.รับซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ 2. ขายสินค้าเกษตร 3. ให้คำปรึกษาเกษตรกร

กลุ่มผลลัพธ์ (Target benefiary):

ผลลัพธ์ทางสังคม (Outcome):

ให้คำปรึกษาการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ส่งเสริมการเปลี่ยนพื้นที่เกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ ปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นพื้นที่เกษตรที่ปลอดการเผา

ติดต่อความร่วมทางธุรกิจ/ซื้อสินค้าและบริการ :


เบอร์โทร:
0631789466

Email:
Thailandhazefree@gmail.com

Website:
http://

เคยเข้าร่วมหลักสูตร:

พร้อมรับการสนับสนุน (Support us)


ชื่อโครงการ / กิจกรรม :
ช่วงเวลา : -
เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง การเกษตร
อื่นๆ