เลิร์นดู

เลิร์นดู

ประเภทธุรกิจ:

ด้านการศึกษา

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

ธุรกิจให้บริการด้านการศึกษาเพื่อตอบโจทย์อาชีพ ในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมให้เด็กๆสร้างอาชีพ สร้างธุรกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืน เป็นการเรียนรู้ที่นำไปใช้ได้จริง โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ เรียนรู้ STEAM ผ่านธรรมชาติ และสร้างทักษะฐานสมรรถนะ โดยเป็นการทำกระบวนการร่วมกับชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับการหารายได้ ที่มีการนำนวัตกรรมเข้ามาสร้างมูลค่าเพิ่ม ตอบโจทย์โลกยุค AI

สินค้าและบริการ:

หลักสูตรให้ความรู้แบ่งเป็น 2 ระดับ 1. เด็กอายุ 4 - 12 ปี เป็นการสอนปูพื้นฐานสมรรถนะ และสร้างทักษะโดยเรียนรู้ S.T.E.A.M. ผ่านธรรมชาติ โดยใช้พื้นที่ในชุมชน เช่น คอร์ส AI on The Beach, Nature Tech Explorers Camp, วิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตและปริศนาแห่งกาลเวลา, ต้นไม้คิดคำนวณ, พลังงานสะอาดกับโลกสีเขียว เป็นต้น 2. เด็กอายุ มากกว่า 12 ปี เป็นการสอนพื้นฐานการทำธุรกิจชุมชน การสร้างนวัตกรรมที่ใช้ได้จริง การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การออกแบบโลโก้ และนามบัตร การตลาด การเงิน บัญชีและภาษีสำหรับธุรกิจ การวางกลยุทธ์องค์กร ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และกฎหมายธุรกิจ เป็นต้น โดยเน้นให้สร้างธุรกิจชุมชนและลงมือทำจริง โดยมี LearnDo เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาและบ่มเพาะธุรกิจ เป็บบริการให้ความรู้ และการศึกษาที่ตอบโจทย์อาชีพ และฐานสมรรถนะสำหรับเด็ก

กลุ่มผลลัพธ์ (Target benefiary):

1. เด็กมีรายได้ระหว่างเรียน 2. ลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ให้เด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม 3. เด็กได้รับความรู้และทักษะที่ตอบโจทย์การสร้างอาชีพ 4. มีธุรกิจชุมชนเกิดขึ้นจากเด็กๆ และคนในชุมชน เป็นธุรกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่ และยั่งยืน

ผลลัพธ์ทางสังคม (Outcome):

1. จำนวนเด็กที่ต้องออกจากระบบการศึกษากลางคันลดลงจนเป็นศูนย์ 2. กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สร้างรายได้ โดยใช้นวัตกรรมสินค้ามูลค่าเพิ่ม ให้เด็กๆและคนในชุมชน 3. คนในชุมชน มีความตระหนัก รักชุมชน รักบ้านเกิด และอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข 4. ธรรมชาติและวัฒนธรรมดั้งเดิม ที่มีคุณค่า มีเอกลักษณ์ ในชุมชนถูกรักษาไว้ และนำมาถ่ายทอดสู่คนในชุมชน และคนภายนอกให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ผ่านธุรกิจชุมชน

ติดต่อความร่วมทางธุรกิจ/ซื้อสินค้าและบริการ :


เบอร์โทร:
0925054994

Email:
info.learndo@gmail.com

Website:
http://

เคยเข้าร่วมหลักสูตร:

พร้อมรับการสนับสนุน (Support us)


ชื่อโครงการ / กิจกรรม : บ่มเพาะสร้างธุรกิจชุมชน ให้เด็กในคุ้งบางกะเจ้า
ช่วงเวลา : 2024-01-01 - 2024-12-31
เงินทุน 100,000 บาท
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ