บริษัท แจสเบอร์รี่ จำกัด

ประเภทธุรกิจ:

ด้านสิ่งแวดล้อม

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

จัดตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรรายย่อยในประเทศไทย ผ่านรูปแบบการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ มีกระบวนการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกร และมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการตลาดและยกระดับการพัฒนาสินค้าต่อยอดจากผลผลิตของเกษตรกร เพิ่มมูลค่าสินค้า และจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ แจสเบอร์รี่ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ข้าวแจสเบอร์รี่ ชาสมุนไพรแจสเบอร์รี่ พาสต้ากลูเต็นฟรีแจสเบอร์รี่ เป็นต้น

กลุ่มผลลัพธ์ (Target benefiary):

กลุ่มเกษตรกรรายย่อยในประเทศไทย (เกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากล)

ผลลัพธ์ทางสังคม (Outcome):

สามารถช่วยเกษตรกรอินทรีย์ที่ได้รับการส่งเสริมการเพาะปลูกข้าว ให้มีช่องทางในการขายสินค้าคุณภาพในราคาที่เกษตรกรควรจะได้รับ ทำให้เกษตรกรมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และจัดส่งสินค้าถึงผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความต้องการบริโภคสินค้าอินทรีย์ที่มีคุณภาพและดีต่อสุขภาพอย่างแพร่หลาย

ข้อมูลติดต่อ (Contact):


เบอร์โทร:
065-964-9841

Email:
info@jasberry.net

พร้อมรับการสนับสนุน (Support us)


ชื่อโครงการ / กิจกรรม :
ช่วงเวลา : -
เงินทุน 5000000 บาท
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ