ความรับผิดชอบต่อสังคม / สู่การสร้างสรรค์

What we do / Social Innovation

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

การอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพกับลูกค้า

การอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพกับลูกค้า
โดยการนำวิธีการ เทคนิคของผู้ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพมารวมและถ่ายทอดให้กับลูกค้า เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ลูกค้าของบริษัทประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ตลอดจนให้ความรู้ด้านการสร้างวินัยทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน การเก็บออม และการทำบัญชีครัวเรือน

ผู้เข้าชม  467