ความรับผิดชอบต่อสังคม / สู่การสร้างสรรค์

What we do / Social Innovation

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

การส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชน

การส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชน
ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานในการทำงานเป็นทีม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การกระทำความดี การช่วยเหลือผู้อื่น การมีจิตอาสาแก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ผู้เข้าชม  508