บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

โครงการพิเศษ “การพัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง”

โครงการพิเศษ “การพัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง”
ประเภทโครงการ :
วันที่เริ่ม-สิ้นสุดโครงการ :
01/01/1970 - 01/01/1970
สถานที่จัดโครงการ :
-
ตำบล/แขวง :
-
อำเภอ/เขต :
-
จังหวัด :
-
รายละเอียดโครงการ :
จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เพื่อให้การสนับสนุนการฝึกอบรมวิธีการกรีดยางอย่างถูกวิธีให้กับเกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกใหม่และชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างอาชีพการทำสวนยางพาราและเป็นการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ พื้นที่ปลูกใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดที่บริษัทฯ มีการเข้าไปดำเนินธุรกิจ


ผู้เข้าชม  1048