ความรับผิดชอบต่อสังคม / สู่การสร้างสรรค์

What we do / Social Innovation

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

การมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่น

การมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่น
เราไม่ได้เป็นเพียงองค์กรธุรกิจ แต่เรายังมีบทบาทในฐานะหนึ่งในสมาชิกของชุมชนท้องถิ่นที่เรามีการดำเนินธุรกิจ การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของเราจึงมุ่งเน้นการดำเนินงานภายนอกองค์กร ที่มุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการในสังคมและอยู่บนพื้นฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยงและชื่อเสียงขององค์กร เรามุ่งมั่นในการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆนชุมชนท้องถิ่น เข้ามามีบาทในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ผู้เข้าชม  492