ความรับผิดชอบต่อสังคม / สู่การสร้างสรรค์

What we do / Social Innovation

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

ส่งเสริมการศึกษา

ส่งเสริมการศึกษา
บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา จัดให้มีการสนับสนุนและช่วยเหลือให้บุตร-ธิดาของพนักงานมีการศึกษาดียิ่งขึ้นบริษัทฯ ร่วมกับกลุ่มสิ่งทอเครือสหพัฒน์ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ และวิศวกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสนับสนุนสถาบันการศึกษาในการฝึกงานภาคฤดูร้อนสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าเยี่ยมชมบริษัทเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ คณะอาจารย์ และนักศึกษานอกห้องเรียน

ผู้เข้าชม  449