ความรับผิดชอบต่อสังคม / สู่การสร้างสรรค์

What we do / Social Innovation

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

โครงการส่งเสริมความรู้ พัฒนาอาชีพชุมชน

 โครงการส่งเสริมความรู้ พัฒนาอาชีพชุมชน
บริษัทร่วมพัฒนาชุมชนด้วยการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆกับชุมชนหมู่บ้านหนองเอี่ยน ด้วยการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านอาชีพทางการเกษตรที่กลุ่มอาชีพของชุมชนสนใจ เช่นโครงการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ เตาอั้งโล่ประหยัดพลังงาน เตาเผาขยะไร้มลพิษ

ผู้เข้าชม  433