ความรับผิดชอบต่อสังคม / สู่การสร้างสรรค์

What we do / Social Innovation

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมปลูกป่าสร้างฝายชะลอน้ำ

กิจกรรมปลูกป่าสร้างฝายชะลอน้ำ
บริษัทได้ดำเนินโครงการปลูกป่าสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อฟื้นฟูป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 2 โดยน้ำพันธ์กล้าไม้ที่เพาะชำเอง จำนวน 500 ต้น และสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 12 ฝาย ต่อจากฝายที่สร้างไว้ครั้งก่อน ณ เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 9

ผู้เข้าชม  447