ความรับผิดชอบต่อสังคม / สู่การสร้างสรรค์

What we do / Social Innovation

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

โครงการธารน้ำใจ PG สู่ชนบท

โครงการธารน้ำใจ PG สู่ชนบท
บริษัทมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักเรียนในถิ่นธุรกันดารต่างๆ โดยบริษัทสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน ทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นต่างๆ ให้แก่นักเรียนและโรงเรียน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เป็นปีที่ 12 ในปี 2558 บริษัทได้จัดโครงการขึ้นที่โรงเรียนบ้านเขาดิน (ประชาอุทิศ) จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้เข้าชม  399