ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Care the Whale

Care the Whale
ประเภทโครงการ :
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
วันที่เริ่ม-สิ้นสุดโครงการ :
01/01/2020 - 30/11/2022
สถานที่จัดโครงการ :
-
ตำบล/แขวง :
ดินแดง
อำเภอ/เขต :
ดินแดง
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดโครงการ :
Care the Whale “ขยะล่องหน” ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับภาคธุรกิจ ภาคสังคม ในพื้นที่ย่านต่างๆ นำร่องบนพื้นที่ ถ.รัชดาภิเษก ส่งเสริมการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกผ่านการบริหารจัดการขยะและของเสียแบบบูรณาการ ภายใต้แนวคิด “ขยะล่องหน” กล่าวคือ การจัดการขยะแบบไม่มีอะไรเป็นขยะ ของเหลือใช้สามารถวนกลับมาใช้ใหม่ด้วยกระบวนการ Circular Economy สร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน ด้วยหลักกลยุทธ์ 3 M Module : ออกแบบแผน กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ ตั้งแต่ระดับผู้บริหารถึงระดับปฎิบัติการ ให้เกิดการบริหารจัดการขยะอย่างแท้จริง Monitor : บริหารจัดการขยะ วัดผล วิเคราะห์ ประเมิน ผ่านระบบคำนวณ Care the Whale Calculator และปรับปรุงการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง Multiply: สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในวงกว้าง ผ่านการสื่อสาร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมเป็นต้นแบบขยายพื้นที่การทำงานร่วมกัน

Care the Whale “ขยะล่องหน”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับภาคธุรกิจ ภาคสังคม ในพื้นที่ย่านต่างๆ นำร่องบนพื้นที่ ถ.รัชดาภิเษก ส่งเสริมการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกผ่านการบริหารจัดการขยะและของเสียแบบบูรณาการ ภายใต้แนวคิด “ขยะล่องหน”  กล่าวคือ การจัดการขยะแบบไม่มีอะไรเป็นขยะ ของเหลือใช้สามารถวนกลับมาใช้ใหม่ด้วยกระบวนการ Circular Economy สร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน  ด้วยหลักกลยุทธ์ 3 M

 

Module :  ออกแบบแผน กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ ตั้งแต่ระดับผู้บริหารถึงระดับปฎิบัติการ ให้เกิดการบริหารจัดการขยะอย่างแท้จริง

Monitor :  บริหารจัดการขยะ วัดผล วิเคราะห์ ประเมิน ผ่านระบบคำนวณ  Care the Whale Calculator  และปรับปรุงการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง

Multiply:   สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในวงกว้าง ผ่านการสื่อสาร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมเป็นต้นแบบขยายพื้นที่การทำงานร่วมกัน

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกสะสม (ม.ค. 2563 - เม.ย. 2564)
สมาชิกลูกบ้านช่วยกันลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก จากการบริหารจัดการขยะและคัดแยกขยะ 15,697,657.95 kgCo2e เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ใหญ่อายุ 10 ปี จำนวน 1,744,215 ต้นขยะรวมทั้งหมด 5,117,706.95 Kgความสำเร็จในการแก้ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม ของโครงการนี้


ผู้เข้าชม  888