ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Care the Bear

Care the Bear
ประเภทโครงการ :
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
วันที่เริ่ม-สิ้นสุดโครงการ :
31/12/2022 - 09/06/2006
สถานที่จัดโครงการ :
-
ตำบล/แขวง :
ดินแดง
อำเภอ/เขต :
ดินแดง
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดโครงการ :
Care the Bear Change the Climate Change ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรที่สนใจร่วมปรับพฤติกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดงานหรือทุกกิจกรรมในรูปแบบ online และ onsite เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้นแบบ e-AGM การจัดงานอีเว้นต์ต่างๆ การจัดประชุมออนไลน์ การจัดกิจกรรมท่องเที่ยว การจัดงานมอบรางวัล การจัดงาน CSR เป็นต้น โดยนำหลักการ 6 Cares มาออกแบบเพื่อประเมิน วัดผล และ สร้างพฤติกรรมใหม่ให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน 1.รณรงค์ให้เดินทางโดยรถสาธารณะหรือเดินทางมาด้วยกัน 2. ลดการใช้กระดาษและพลาสติก 3. งดการใช้โฟมจากบรรจุภัณฑ์หรือโฟมเพื่อตกแต่ง 4. ลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 5. ออกแบบโดยใช้วัสดุตกแต่งที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ 6. ลดขยะจากอาหารเหลือทิ้งในงาน

Care the Bear
Change the Climate Change
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรที่สนใจร่วมปรับพฤติกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดงานหรือทุกกิจกรรมในรูปแบบ online และ onsite   เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น   การประชุมผู้ถือหุ้นแบบ e-AGM  การจัดงานอีเว้นต์ต่างๆ    การจัดประชุมออนไลน์  การจัดกิจกรรมท่องเที่ยว   การจัดงานมอบรางวัล การจัดงาน CSR   เป็นต้น โดยนำหลักการ 6 Cares  มาออกแบบเพื่อประเมิน วัดผล และ สร้างพฤติกรรมใหม่ให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน 

1.รณรงค์ให้เดินทางโดยรถสาธารณะหรือเดินทางมาด้วยกัน
2. ลดการใช้กระดาษและพลาสติก
3. งดการใช้โฟมจากบรรจุภัณฑ์หรือโฟมเพื่อตกแต่ง
4. ลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
5.  ออกแบบโดยใช้วัสดุตกแต่งที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
6. ลดขยะจากอาหารเหลือทิ้งในงาน
 ความสำเร็จในการแก้ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม ของโครงการนี้


ผู้เข้าชม  673