บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

My First Job

My First Job
ประเภทโครงการ :
ช่วยเหลือ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาส
วันที่เริ่ม-สิ้นสุดโครงการ :
01/01/2019 - 31/12/2021
สถานที่จัดโครงการ :
-
ตำบล/แขวง :
บางพูด
อำเภอ/เขต :
ปากเกร็ด
จังหวัด :
นนทบุรี
รายละเอียดโครงการ :
Living ร่วมกับเครือข่ายจัดการอบรมอาชีพ การทำเบเกอรี่ เพื่อเปิดโอกาสให้คนที่มีประเด็นท้าทายทางสุขภาพจิตได้ฟื้นทักษะการทำงาน หลังจากที่ปัญหาสุขภาพจิตได้ลิดรอนโอกาสการทำงาน เพื่อให้เขากลับมาได้ใช้ความรู้ความสามารถ ได้ทำงานเลี้ยงตนเอง เลี้ยงครอบครัวและอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีในสังคม


ผู้เข้าชม  490