บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

Inclusion Project

Inclusion Project
ประเภทโครงการ :
ช่วยเหลือ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาส
วันที่เริ่ม-สิ้นสุดโครงการ :
01/01/2019 - 31/12/2021
สถานที่จัดโครงการ :
-
ตำบล/แขวง :
บางพูด
อำเภอ/เขต :
ปากเกร็ด
จังหวัด :
นนทบุรี
รายละเอียดโครงการ :
สติ๊กเกอร์หลากสี เป็นตัวแทนของความหลากหลายของคนในสังคม แม้มีความเปราะบาง แตกต่าง หรือความพิเศษอื่นใด สุขภาวะที่แท้จริงไม่ใช่ความแข็งแรงเฉพาะตัว แต่อยู่ที่การมีส่วนร่วมในสังคมอย่างแท้จริง


ผู้เข้าชม  402