บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

Living Together

Living Together
ประเภทโครงการ :
พัฒนาชุมชน และ สังคม
วันที่เริ่ม-สิ้นสุดโครงการ :
01/01/2022 - 30/06/2022
สถานที่จัดโครงการ :
-
ตำบล/แขวง :
บางพูด
อำเภอ/เขต :
ปากเกร็ด
จังหวัด :
นนทบุรี
รายละเอียดโครงการ :
ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาจิตเวชของสังคมไทยกับโครงการ Living Together โดยสนับสนุนการฝึกอาชีพของคนพิการทางจิตสังคมตามมาตรา 35 เพื่อให้เขาสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียม(inclusion)ความสำเร็จในการแก้ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม ของโครงการนี้


ผู้เข้าชม  496