ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส่งเสริมการลงทุนเพื่อสังคม

ส่งเสริมการลงทุนเพื่อสังคม
ประเภทโครงการ :
สร้างรายได้ให้ชุมชน
วันที่เริ่ม-สิ้นสุดโครงการ :
01/01/2016 - 31/12/2016
สถานที่จัดโครงการ :
-
ตำบล/แขวง :
ดินแดง
อำเภอ/เขต :
ดินแดง
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดโครงการ :
ตลาดหลักทรัพย์ฯส่งเสริมการลงทุนเพื่อสังคม (Social Impact Investment) ที่มุ่งสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อลดผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้น การส่งเสริมการลงทุนเพื่อสังคมนี้ เป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคสังคมให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยการเชื่อมโยงความสามารถของบริษัทจดทะเบียนที่มีความแข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม


ผู้เข้าชม  1873