ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดูแลสังคมไทย

ดูแลสังคมไทย
ประเภทโครงการ :
อนุรักษ์พลังงาน
วันที่เริ่ม-สิ้นสุดโครงการ :
01/01/2016 - 31/12/2016
สถานที่จัดโครงการ :
-
ตำบล/แขวง :
ดินแดง
อำเภอ/เขต :
ดินแดง
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดโครงการ :
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนและสังคม จึงได้จัดตั้ง "มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย" ขึ้นตั้งแต่ปี 2549ความสำเร็จในการแก้ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม ของโครงการนี้
ผู้เข้าชม  1605