ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สร้างต้นแบบความดีสู่สังคม

สร้างต้นแบบความดีสู่สังคม
ประเภทโครงการ :
พัฒนาชุมชน และ สังคม
วันที่เริ่ม-สิ้นสุดโครงการ :
01/01/2016 - 31/12/2016
สถานที่จัดโครงการ :
-
ตำบล/แขวง :
ดินแดง
อำเภอ/เขต :
ดินแดง
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดโครงการ :
ตลาดหลักทรัพย์ฯโดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้สังคมมีคนดีที่มุ่งทำ"ความดี" ในหลากหลายมิติ ซึ่งเป็นรากฐานและพลังขับเคลื่อนสำคัญของการสร้างสังคมคุณภาพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจของการทำความดีให้แก่คนในสังคมไทยในทุกระดับ โครงการ "SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม" ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 โดยมุ่งยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ทำความดี เป็นกำลังใจให้ผู้ทำความดีและสร้างต้นแบบคนดีของสังคม ที่มุ่งสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องใน 7 สาขา ได้แก่ สาขาการพัฒนาห้องสมุด โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย สาขาการพัฒนาการศึกษา โดยมูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย สาขาการพัฒนาสังคมชนบท โดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาการส่งเสริมดนตรี โดยมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข สาขาการส่งเสริมกีฬา โดยสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย สาขาการพัฒนาสังคมเมือง โดยมูลนิธิวิมุตตยาลัย สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม โดยมูลนิธิดวงประทีป ทุกองค์กรมีภารกิจสำคัญในการเฟ้นหาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ทำความดีด้วยจิตบริสุทธิ์และมุ่งมั่น สอดคล้องกับเป้าหมายการทำงานของแต่ละองค์กร เพื่อรับรางวัลเกียรติยศ"ผู้ทำความดีเพื่อสังคม" ใน 7 สาขาเป็นประจำทุกปี โดยเน้นส่งเสริมให้ผู้รับรางวัลผู้ทำความดีต่อยอดการทำความดีในด้านต่างๆ ที่ตนเองยึดมั่นทำงานมาต่อเนื่องตามปณิธานที่ตั้งไว้ นับเป็นการปลุกพลังและสร้างต้นแบบแห่งความดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมไทยความสำเร็จในการแก้ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม ของโครงการนี้
ผู้เข้าชม  2493