ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ประเภทโครงการ :
วันที่เริ่ม-สิ้นสุดโครงการ :
30/11/-0001 - 30/11/-0001
สถานที่จัดโครงการ :
-
ตำบล/แขวง :
-
อำเภอ/เขต :
-
จังหวัด :
-
รายละเอียดโครงการ :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักดีว่าศาสนาและศิลปวัฒนธรรมมีความสำคัญต่อการพัฒนาจิตใจ และทัศนคติที่ดีซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาจริยธรรมส่วนบุคคล อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ในด้านศาสนา ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ พิธีทอดกฐินประจำปี เพื่อสร้างวิปัสสนาคารนานาชาติ(International Mediation Center) และสร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย และส่งเสริมการเผยแพร่และการสอนพุทธศาสนา โดยการถวายปัจจัยให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแก่ภิกษุ สามเณร และโรงเรียนพุทธศาสนาสำหรับประชาชน ณ วัดพรหมวงศาราม เขตดินแดง เพื่อการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน ณ วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร และวัดบ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ จ.จันทบุรี เป็นต้น ในด้านศิลปวัฒนธรรม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล จัด"การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย" อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2540 เพื่อสนับสนุนเยาวชนให้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการเล่นเครื่องดนตรีที่ไม่ใช้ไฟฟ้า มีแหล่งกำเนิดเสียงจากธรรมชาติ และเครื่องดนตรีประจำชาติต่างๆอาทิ จีน อินเดีย พม่า มอญ เขมร และลาว รวมถึงการขับร้องที่ไม่จำกัดแนวเพลงทั้งไทยและสากล โดยตลอดโครงการ 11 ปีที่ผ่านมามีเยาวชนแสดงความสามารถบนเวที 18,000 ราย และประสบความสำเร็จในระดับสากล สร้างขือเสียงให้กับประเทศ อาทิ นางสาวตปาลิน เจริญสุข นายเอกชัย เจียรสกุล นายชินวัฒน์ เต็มคำขวัญความสำเร็จในการแก้ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม ของโครงการนี้


ผู้เข้าชม  1480