บริษัท ธุรกิจเพื่อพัฒนาการศึกษาและชนบท จำกัด

โครงการ "ข้าวโรงเรียน"

โครงการ
ประเภทโครงการ :
วันที่เริ่ม-สิ้นสุดโครงการ :
30/11/-0001 - 30/11/-0001
สถานที่จัดโครงการ :
-
ตำบล/แขวง :
-
อำเภอ/เขต :
-
จังหวัด :
-
รายละเอียดโครงการ :
โครงการ "ข้าวโรงเรียน" เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภาคเอกชน บริหารโดยบริษัท ธุรกิจเพื่อพัฒนาการศึกษาและชนบทจำกัด (B.R.E.A.D) ผลิตข้าวคุณภาพดีเพื่อจำหน่ายและนำกำไรทั้งหมดไปใช้ ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน


ผู้เข้าชม  755