ความรับผิดชอบต่อสังคม / สู่การสร้างสรรค์

What we do / Social Innovation

ศูนย์ธุรกิจเพื่อสังคมวานีตา

เครื่องจักรสาน

เครื่องจักรสาน
- กลุ่มสตรีบ้านพ่อเทพ - กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านทุ่ง - กลุ่มจักสานเสื่อกระจูด

ผู้เข้าชม  605