บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเครื่องกำกับให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม รวมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อตัวองค์กรเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับสังคมไกล และใกล้ จึงได้มีการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ชัดเจน ซึ่งนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดังกล่าว ผ่านการทบทวนจากคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และนำเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี


 

โครงการ SSSC ปันใจ ห่วงใยสุขภาพผู้สูงวัย

โครงการบูรณะอุโบสถและเจดีย์

รณรงค์โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้สูงวัยในชุมชนรู้วิธีการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม

เพื่อให้รู้สภาวะสุขภาพของผู้สูงวัยในชุมชน...อ่านต่อ

โครงการบูรณะอุโบสถและเจดีย์ วัดทุ่งทะเลหญ้า ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี หลังถูกน้ำท่วม

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้ และบริษัทเอกชนอื่นๆ เพื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

ร่วมจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

ฟื้นฟูโบราณสถาน

อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น

SSSC ร่วมจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน No Place For Drug ที่่ชุมชนสำโรง

SSSC ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมฟื้นฟูโบราณสถาน วัดทุ่งทะเลหญ้า  อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี

SSSC ร่วมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมวัฒนธรรม งานก่อพระเจดีย์ทราย ณ วัดแหลม

ผู้เข้าชม  52